null Lausuntopyyntö yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta

22.2.2021

Asia: VN/2629/2021

1. Tukikaudeksi esitetään 1.11.2020-28.2.2021. Pidättekö neljän kuukauden tukikautta sopivana ajanjaksona, ottaen huomiooon että vertailukausi on 1.11.2019-29.2.2020?

MTK näkee ajanjakson sopivana ja perusteltuna.

2. Toimialarajaus esitetään pidettäväksi ennallaan, mutta valtiokonttori voi myöntää tukea harkinnanvaraisesti yritykselle, jonka liikevaihto on laskenut Covid-pandemiaan liittyvistä syistä. Pidättekö toimialarajauksen säilyttämistä hyvänä, ottaen huomioon että asetuksessa määriteltyjen toimialojen ulkopuoliset yritykset voivat hakea tukea myös?

MTK huomauttaa, että kustannustuen tulisi kohdella tasavertaisesti eri toimialoja ja yritysmuotoja, kuten valtioneuvosto linjasi jo neuvottelussaan 13.5.2020, että yrityksille tulee toi-mialasta riippumaton kustannustuki. MTK muistuttaakin, että MMM hallinnonalan vastaavan tuen pitää seurata jatkuvasti mukana. Tarkimmin pitää jatkuvasti varmistaa, että alkutuotannon yhteydessä tehtävä liiketoiminta, kuten maaseutumatkailu, pitopalvelutoiminta ja suoramyynti ovat tuen piirissä. Lisäksi on varmistettava, että vain itse alkutuotanto on poisrajattu ja alkutuotannon palvelut ovat tuen piirissä. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi metsäkoneurakointi. MTK on tyytyväinen siihen, että myös liiketoiminnalliset yhdistykset ovat tuen piirissä. 

3. Tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on laskenut 30 % vertailukauteen verrattuna. Onko 30 prosenttia sopiva tuen määräytymisen edellytyksenä?

MTK huomauttaa, että 30 % lasku on jo suuri. Liikevaihto ei välttämättä ole laskenut esitetyn mukaisesti, mutta voimakkaasti nousseet kulut ovat voineet heikentää kannattavuutta. Pienempi liikevaihdon laskuvaatimus voisi olla perusteltua.

4. Tuen enimmäismääräksi ehdotetaan 1 000 000 euroa. Onko enimmäismäärän taso mielestänne riittävä? 

MTK näkee tason sopivana.

5. Joustamattomat kustannukset

Valtiokonttori voi hyväksyä joustamattomat kulut yrityksen ilmoituksen mukaan ja joustamattomien kulujen määritelmää tarkennettaisiin esityksessä ja perusteluissa. Onko joustamattomien kulujen määritelmä riittävä ja kattaako se riittävässä määrin yrityksille syntyneitä joustamattomia kustannuksia? MTK:n mielestä määrittely on riittävä. Ohjeistukseen yrittäjille tulee kuitenkin panostaa

6. Kustannustuen laskentakaava

Kustannustuki lasketaan laissa määritellyllä laskentakaavalla. Jos laskentakaavalla määritelty tuen määrä jää alle 2000 euron, esitetään, että kustannustukena maksetaan 2000 euroa, edellyttäen että yrityksen kulut tukikaudella ovat yli 2000 euroa ja että yritys täyttää muut tuen edellytykset. Muutoksen tavoitteena on kohdentaa tukea entistä paremmin pieniin yrityksiin, ml. yksinyrittäjät, jotka aiemmilla tukikausilla ovat jääneet tuen ulkopuolelle, koska tuen määrä on jäänyt alle määritellyn alarajan. Ministeriö pyytää näkemystänne erityisesti siitä, näettekö tuen tällä tavalla kohdentuvan paremmin pienille yrityksille ja yksinyrittäjille.

MTK kannattaa esitystä. Se edistää pienempien yritysten ja yhdistysten toimintaedellytyksiä. Lausunnonantajan lausunto Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810

aiheet: lausunto, lausunnot