null Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen toteutusilmoituksen sisältövaatimuksista ja metsitystuen maksamiseen liittyvästä menettelystä

Lausunto

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen toteutusilmoituksen sisältövaatimuksista ja metsitystuen maksamiseen liittyvästä menettelystä

3.3.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Esitetty luonnos täsmentää metsitystukilain (111472020) ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (113/2021) vaatimuksia metsitystuen toteutusilmoituksen sisällöstä. MTK:lla ei ole esitettyihin sisältövaatimuksiin huomautettavaa.

Luonnoksessa esitetään myös, että metsitystuen maksupäivät rajattaisiin vuosittain kolmeen. Tämän katsotaan helpottavan metsäkeskuksen työtä tuenkäytön valvonnassa ja tukien maksamisessa. Maksatuksen rajaaminen luonnoksessa esitetyllä tavalla kolmeen päivään vuosittain ei nähdäksemme aiheuta kohtuutonta haittaa myöskään tuensaajille.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 


Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 413 3701

+35840 502 6810

Lea Jylhä

metsäasiantuntija

metsälainsäädäntö, metsien sertifiointi, metsäympäristö

+35820 413 2486

+35840 848 8081

aiheet: lausunto, lausunnot