Sisältöjulkaisija

null Lausuntopyyntö hevostalouden perustutkinnon perusteista

Lausunto

Lausuntopyyntö hevostalouden perustutkinnon perusteista

27.1.2020

Opetushallitus

Viite: Kirjallinen lausuntopyyntö: OPH-113-2020
Asia: Lausuntopyyntö hevostalouden perustutkinnon perusteista

MTK kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. Hevostalouden perustutkinnon perusteiden uudistamisen tavoitteena on päivittää perusteiden sisältö vastaamaan työelämän osaamistarpeita.

Perusteluonnoksessa ehdotetaan kahden aikaisemman tutkintonimikkeen, hevostenhoitaja ja ratsastuksenohjaaja, lisäksi uutta tutkintonimikettä hevospalveluohjaaja. Luonnoksessa on käytetty uutta tapaa kuvata osaamisen arviointia, jossa kaikkien uudistettujen tutkinnon osien arviointikriteerit ovat samat.

MTK pitää lähtökohtaisesti hyvänä, että rakennetta on uudistettu työelämän muutosten mukaisesti. MTK pitää erityisen tärkeänä, että yrittäjyysopinnot ovat sisällytetty pakollisiin tutkinnon osiin ”Hevosalan yrityksessä toimiminen”. Vaikka yrittäjyyteen liittyviä ammattitaitovaatimuksia onkin kuvattu tässä tutkinnon osassa, MTK pyytää harkittavaksi, voisiko yrittäjyys näkyä vahvemmin myös tutkinnon osan nimessä. Tällainen tutkinnon osa voisi olla esimerkiksi ”Yrittäminen hevosalalla tai hevostaloudessa tai hevosalan yrityksessä”.

MTK pyytää myös tarkastelemaan hevostalouden perustutkinnon perusteita kokonaisuutena siten, että kaikissa osaamisaloissa tulee huomioita kestävän kehityksen osaaminen hevostalousalalla. Nyt luonnoksesta puuttuu tämä kokonaan. Se on mainittu vain joissakin kohdin ympäripyöreästi. Tulevaisuuden osaamisen ennakointitietojen perusteella (Osaamisrakenne 2035, OPH, 2019) luonnonvara-alalla juuri kestävän kehityksen periaatteiden tunteminen on yksi tärkeimmistä geneerisistä tulevaisuuden taidoista.

MTK pyytää täydentämään ja täsmentämään hevostalouden perustutkinnon perusteiden luonnosta myös siltä osin, että kiinteänä osana kestävän kehityksen osaamiseen kuuluu ilmastonmuutoksen tuomat haasteet, kuten kiertotalous ja resurssitehokkuus. Näitä teemoja vastaavat osaamisvaatimukset puuttuvat kokonaan. Edelleen päivänpolttavista haasteista hiilensidonta hevostalouden näkökulmasta tulisi näkyä myös alan perustutkinnon perusteissa.

Muilta osin MTK ei näe perusteisiin huomautettavaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Jyrki Wallin
toiminnanjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja


Susanna Aro

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138