null Lausuntopyynto lausunnkoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyynto lausunnkoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

17.6.2020

Maa- ja metsätalousministeriö  

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.  

 

Ehdotuksen mukaan selvään ja riidattomaan sopimukseen perustuva kiinteistötoimitus voitaisiin  laissa erikseen säädetyissä tilanteissa suorittaa kirjallisessa menettelyssä kokouskäsittelyn  asemesta. Toimitukset merkittäisiin kiinteistörekisteriin nykyistä aikaisemmin ennalta ilmoitettavana  ajankohtana, josta alkaisi kulua toimitusta koskeva muutoksenhakuaika. Toimitusmenettelyä  ehdotetaan uudistettavaksi myös edistämällä sähköisten viestimien käyttöä toimituksen eri  vaiheissa ja mahdollistamalla etäosallistuminen toimituskokoukseen videoyhteydellä. 

Toimitusmenettelyä koskevien uudistusten tarkoituksena on tehostaa toimitustuotantoa ja parantaa  asiakaspalvelua sekä vähentää toimituksista kiinteistönmuodostamisviranomaisille ja  asianosaisille aiheutuvia kustannuksia. Rekisteröintimenettelyn uudistamisen tarkoituksena on  parantaa kiinteistörekisterin sisältämien toimitustietojen kattavuutta ja edistää suoritettuja toimituksia  koskevan informaation saatavuutta. 

MTK kannattaa esitettyjä muutoksia. On tärkeää, että muutokset on laadittu asiakkaiden oikeusturvaa heikentämättä. Kirjallinen menettely on omiaan vähentämään toimituksista aiheutuvia kustannuksia. Kustannusvaikutuksella on asiallista kannustaa asioista sopimiseen.  

Lunastuslain 72 b pykälässä säädettäisiin tarkemmin tarpeettomaksi käyneen erityisen oikeuden tai käytönrajoituksen lakkauttamisesta. Pykälän 2 momentti sisältäisi erillisenä säännöksenä säännöksen omistajan velvollisuudesta korvata lakkauttamisesta saamansa vähäistä suurempi hyöty, jos lakkauttaminen tapahtuisi omistajan hakemuksesta. 

MTK:n näkemyksen mukaan, jos lunastustoimituksella aikaansaatu oikeus tai velvollisuus lakkaa ja lakkauttamista hakee omaisuuden omistaja, tulee toimituksen olla hakijalle maksuton. Tämän tulee koskea myös tilanteita, jossa lunastuksen hakijaa ole enää olemassa.  

Lisäksi MTK pitää 2 momentin perusteluja puutteellisina: olisi hyvä tuoda esille esimerkein, missä tilanteissa omistajalle voisi koitua korvattavaa hyötyä lakkauttamisesta.   

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 

79 §. Korvausten maksaminen ja korko 

Säännöstä esitetään tarkistettavaksi siten, että korvaukselle määrättävän kuuden prosentin vuotuisen koron laskenta-ajankohta täsmennetään maantietoimituksen lopettamisajankohdaksi.  

MTK on lunastuslain uudistuksen yhteydessä ja monissa muissakin yhteyksissä esittänyt, että koronmaksuvelvollisuuden tulisi aina alkaa siitä hetkestä, kun alue on asetettu tosiasialliseen käyttökieltoon.  

Maa - ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Leena Kristeri

lakimies

maankäytön lakiasiat, kaavoitus ja rakentaminen, lunastus- ja korvausasiat, suositussopimukset

+35840 507 4088

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207