Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopisto-lain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopisto-lain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

24.8.2018

Opetus- ja kulttuuriministeri

MTK kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja toteaa esitettyjen muutosten vastaavan nykyistä paremmin opintojen jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja helpottaa korkeakoulutukseen pääsyä. Samalla lakiuudistus tukee Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoa.

MTK kannattaa esityksen tavoitetta vastata osaavan työvoiman saatavuustarpeisiin ja helpottaa korkeakoulutukseen pääsyä. Uudistuksen ei saa luoda esteitä eri ikäluokkien välille korkeakoulujen pääsymenettelyjen muutoksissa.

Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tarjoamista ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tehtävänä

vahvistettaisiin. Lainsäädäntöä ehdotetaan selvennettäväksi täydennyskoulutuksen tarjoamisen osalta siten, että olisi yksiselitteistä, että myös tutkinnon osia sisältävää koulutusta (ns. moduuleja) voi tarjota täydennyskoulutuksena. MTK:n näkemyksen mukaan tämä yhtenäistää käytäntöä myös ammattikoulutuksen reformin suuntaan, missä tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.

MTK kannattaa ehdotettuja muutoksia, joilla joustavoitettaisiin korkeakoulutukseen hakeutumista ja opiskelijoiden siirtymistä korkeakoulun sisällä. Korkeakoulujen yhteishaun ja erillisvalinnan käyttö-aloja selvennettäisiin. Tulevaisuuden työelämässä korostuu moniosaaminen sekä nopea reagoimi-nen yhteiskunnan osaamisvaatimuksiin.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kelpoisuusvaatimuksia joustavoitettaisiin siten, että opiske-lijaksi ottamisen edellytyksenä olisi kolmen vuoden sijaan kahden vuoden työkokemus ensimmäi-sen syklin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkea-koulututkinto säilyisi hakukelpoisuusvaatimuksena, mutta lisäksi ammattikorkeakoulu voisi ottaa opiskelijaksi sen, jolla se katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Vastaava säännös koskee jo kaikkia muita korkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia.

MTK:lla ei ole muuta huomautettavaa lakiluonnoksesta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja