null Lausunto: ehdotus valtioneuvoston asetukseksi vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto: ehdotus valtioneuvoston asetukseksi vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

20.10.2021

Ympäristöministeriö

Ehdotuksessa esitetään lisättäväksi asetukseen uudet pohjavesien ympäristönlaatunormit kolmelle räjähdysaineelle sekä tehtäväksi muutama tekninen asetustekstin ajantasaistus. Ehdotetut lisäykset ja muutokset ovat tarpeellisia.

Lisäksi asetukseen ehdotetaan tarkennusta, millä perusteella pintavesityypin laatutekijän voi jättää pois kyseisen pintavesityypin ekologisen tilan arvioinnista. Muutoksen jälkeen vesienhoitosuunnitelmissa tulee täsmällisemmin ilmaista vesipuitedirektiivin mukainen peruste, jonka nojalla laatutekijä on jätetty pois. MTK tukee täsmennystä. Vesienhoidon tavoitteiden sitovuuden tiukennuttua on tärkeää, että luokittelu perustuu kaikilta osin mahdollisimman luotettavaan tietoon.


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541

aiheet: lausunto