null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

3.12.2020

Maa- ja metsätalousministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta. MTK haluaa tarkentaa seuraavia kohtia lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä: 

Kaupallisten eläinkuljetusten ja muiden eläinkuljetusten välinen rajanveto 

Esityksessä ehdotetaan eläinten kuljetuslakiin muutoksia koskien EU:n virallisen valvonnan säännöksiä mm. valvonnan järjestämistä, viranomaisten tehtäviä sekä valvonnasta perittäviä maksuja. Soveltamisalaan kuuluvien kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvan virallisen valvonnan osalta kaupallisten eläinkuljetusten ja muiden eläinkuljetusten välistä rajanvetoa haluttaisiin nyt hallituksen esityksessä muuttaa.  

Eläinkuljetusasetusta on sovellettu nykyisen lain mukaan eräin rajauksin kaikkiin sellaisiin kuljetuksiin, jotka tapahtuvat kaupallisen toiminnan yhteydessä. Tuotantoeläinten siirtoja laitumelta toiselle ja eräitä lyhyitä eläinten kuljetuksia on koskenut vain tietyt asetuksen säännökset. Eläinten kuljetukset eläinlääkärin vastaanotolle ja sieltä pois ovat olleet rajattuina asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvan kuljetuksen ja muun kuljetuksen välisen eron täsmentämistä määrittelemällä muu kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva kuljetus. Hallituksen esityksessä pykälän 4 (määritelmät) kohtaan 9 esitetään nyt uutena määritelmänä tarkoittaen: 

muulla kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvalla kuljetuksella eläinten kuljetusta, johon ei liity rahan, tavaroiden tai palvelujen välitöntä vaihdantaa ja jonka tavoitteena ei ole välittömästi tai välillisesti taloudellinen voitto. 

Perusteluosiossa vielä tarkentaen, että jos eläimen kuljetus on osa liiketaloudellista toimintaa kuten maatalousyritystä, katsotaan kuljetus kaupalliseksi toiminnaksi.  

MTK ei kannata tätä määritelmän laajennusta. Esityksen määritelmällä tulkittaisiin kaikki maatalousyrityksen yhteydessä tehtävät eläinten kuljettamiset kaupallisiksi kuljetuksiksi. Tämä nähdään epätarkoituksenmukaisena ja olisi tilan käytännön toimintojen kannalta hyvin hankalaa, se myös lisäisi väistämättä tuottajan hallinnollista taakkaa, mikäli myös kaupallisten kuljetusten velvoitteet kohdentuisi toimijoihin. MTK esittää kyseiseen kohtaan (4§ kohta 9) lauseen lopun poistamista: 

muulla kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvalla kuljetuksella eläinten kuljetusta, johon ei liity rahan, tavaroiden tai palvelujen välitöntä vaihdantaa ja jonka tavoitteena ei ole välittömästi tai välillisesti taloudellinen voitto

Hallituksen esityksen perusteluosion vastaavaan kohtaan (luonnoksen sivu 12, 4§) esitämme tekstimuutoksia:  

”Pykälän 9 kohta olisi uusi ja siinä määriteltäisiin muu kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva kuljetus. Määrittely olisi tarpeen erilaisiin kuljetuksiin kohdistuvien vaatimusten ja valvonnan selkeyttämiseksi. Tällaisella kuljetuksella tarkoitettaisiin eläinten kuljetusta, johon ei liity rahan, tavaroiden tai palvelujen välitöntä vaihdantaa. ja jonka tavoitteena ei ole välittömästi tai välillisesti taloudellinen voitto

Muiksi kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuviksi kuljetuksiksi katsottaisiin sellaiset eläinten kuljetukset, joista ei ole suoraa taloudellista hyötyä tai jotka eivät ole osana liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa. ja joihin ei liity tai joiden tavoitteena ei ole joko suora tai epäsuora taloudellinen voitto. Jos eläimen kuljetus on osa liiketaloudellista toimintaa kuten maatalousyritystä, katsotaan kuljetus kaupalliseksi toiminnaksi.  

Muita kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvia kuljetuksia olisivat esimerkiksi kuljetukset, joissa yksityishenkilö kuljettaa lemmikkieläimiään tai joissa yksityishenkilö, jolla ei ole hevosiin liittyvää yritystoimintaa, kuljettaa omia harrastehevosiaan tai jonkun toisen harrastehevosia korvauksetta tai korkeintaan polttoainekuluja vastaan tai kuljetus, jossa henkilö kuljettaa eläimiä vanhainkodin pihalle vanhusten iloksi, eikä saa tästä toiminnasta mitään korvausta tai kun eläintarhat kuljettavat itse lajiensuojeluohjelmaan kuuluvia eläimiä. Myös maatalousyrityksen tuotantoeläinten siirrot laitumelta toiselle ja eräät lyhyet tuotantoeläinten kuljetukset katsottaisiin muuksi kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuviksi kuljetuksiksi. Eläinten kuljetukset eläinlääkärin vastaanotolle ja sieltä pois eivät olisi kaupallisia eläinkuljetuksia.” 

Lakiin esitetty Tullin toimivallan muutos, jolla annettaisiin Tullille mahdollisuus suorittaa valvontaa EU:n sisärajoilla, on MTK:n mielestä kannatettava ja johdonmukainen. EU:n eläinkuljetusasetuksen tarkoittaman koulutuksen antaminen ja pätevyystodistuksen edellyttämien tutkintojen järjestämisen antaminen ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen tehtäväksi on MTK:n mielestä hyvä ja tarkoituksenmukainen muutos. Oppilaitokset voisivat tarjota koulutusta myös erillisenä maksullisena koulutuksena henkilöille, jotka eivät suorita laajempaa ammatti- tai korkeakoulututkintoa.   

Uutena vaatimuksena toimijalle on esitetty velvoite reittisuunnitelman laatimiseen porojen ja turkiseläinten pitkissä kuljetuksissa, kun kuljetus suuntautuu Suomen ulkopuolelle. Tämä on kannatettava lisäys ja yhdenmukaistaa eläinkuljetusten käytäntöjä. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Leena Suojala

asiantuntija

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+35820 413 2377

+35840 779 2945

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207