null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta sekä laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta sekä laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

5.8.2021

Maa- ja metsätalousministeriö  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta sekä laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10§:n muuttamisesta. 

Valmisteluprosessi liittyen EU:n eläinlääkeasetukseen ja nyt sen täytäntöönpanoon kansallisessa lainsäädännössä on ollut laaja-alaista, mutta välillä vaikeasti hahmotettavaa. Nyt kun kansallisen lainsäädännön valmistelu on loppusuoralla, ollaan keskittymässä linjauksista yksityiskohtiin. Yksityiskohtien työstäminen niin, että kotimaisen politiikan linjaukset eivät olisi ristiriidassa EU:n vaatimusten kanssa ja kotimaisen tuotannon erityispiirteet huomioitaisiin mahdollisimman hyvin, on ollut tämän valmistelun tärkeimpiä tehtäviä. MTK näkeekin, että hallinto on tässä onnistunut hyvin ja tulos vaikuttaa tässä vaiheessa tarkoituksenmukaiselta. MTK kiittää osallistavasta ja informatiivisesta valmistelusta.  

MTK haluaa lausunnossaan tuoda esiin seuraavia näkökulmia hallituksen esitykseen liittyen:  

Tietojen keruu eläimille käytetyistä mikrobilääkkeistä  

EU:n eläinlääkeasetuksen 57 artiklassa säädetään jäsenvaltioille velvollisuus kerätä tietoa eläimille käytetyistä mikrobilääkkeistä. Tämä toteutettaisiin keräämällä tieto eläinlääkäreiltä. Suomi ei kuitenkaan tulisi käyttämään asetuksen mahdollistamaa liikkumavaraa aikataulun myöhäistämisen osalta, vaan kaikkien mikrobilääketietojen keruu aloitettaisiin heti ja yhtäaikaisesti samaan aikaan lääkitsemislain tultua voimaan tiedon luotettavuuden parantamiseksi ja käyttötiedon validoimiseksi. MTK näkee tämän tarkoituksenmukaisena ratkaisuna, jotta kansallisesti mikrobilääkkeiden käyttömäärien seuranta saadaan toteutettua kattavasti ja luotettavasti sekä vältetään tarpeetonta hallinnollista taakkaa.    

Lääkitsemislain 33 §:n osalta MTK haluaa tuoda esiin sen, että tuotantoeläintilojen mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen sekä väärinkäyttöön soveltuvien lääkkeiden myyntimääriä koskevien tietojen toimittaminen tulisi olla eläimen omistajan vastuulla, ei esimerkiksi rekisterijärjestelmän ylläpitäjän (esim. Naseva tai Sikava-rekisteri) vastuulla. MTK:n näkemys on, että mikäli valvonta haluaa keskitetyssä rekisterissä olevia tuotantotilan lääkitystietoja valvontaa varten suoraan rekisteristä, valvonnan tulisi ne erikseen pyytää eläinten omistajalta, joka edelleen valtuuttaisi rekisterin ylläpitäjän luovuttamaan tiedot. 

Lääkkeen myyntiluvan ehtoihin sisältymätön käyttö ja varoaika 

Eläinlääkeasetuksen 106 artiklan mukaan eläinlääkettä on käytettävä myyntiluvan ehtojen mukaisesti (mm. valmisteyhteenveto). Lääkitsemislain 13 §:ssä ehdotetaan myyntiluvan ehtoihin sisältymättömän käytön osalta informatiivista viittausta 112–114 artikloihin sekä edellytystä siitä, että eläinlääkärin tulee ottaa huomioon mikrobilääkeresistenssin torjunta. MTK näkee tärkeänä, että lakiluonnoksessa turvataan nykyisen käytännön jatkuminen mikrobilääkkeiden hallitulle käytölle.  

16§ Määritelmät 

Kohdassa 9 on määritelty tuotantoeläin. MTK esittää, että hevosen rooli myös elintarviketuotantoeläimenä huomioitaisiin tässä kohdin selkeämmin. 

Uusi kohta 17 olisi eläimen haltijan määritelmä. Haltijalla tarkoitettaisiin luonnollista henkilöä, joka on pysyvästi tai tilapäisesti vastuussa eläimistä. Haltija olisi siis lausunnolla olevan esityksen mukaan muu eläimen pitäjä kuin omistaja. MTK näkee tämän osin epäselvänä lain tulkinnan osalta ja ehdotamme eläinlääkeasetuksen mukaisesti (jossa käytetään termiä ”keeper”) määritelmän ”eläimen haltijan” tilalle ”eläimen pitäjä”.   


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Leena Suojala

asiantuntija

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+35820 413 2377

+35840 779 2945

aiheet: lausunnot