null Luonnos asetukseksi ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnetävästä valtionavustuksesta

Lausunto

Luonnos asetukseksi ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnetävästä valtionavustuksesta

11.6.2020

Ympäristöministeriö

Lausunto annetaan Lausuntopalvelussa käyttäen siinä pyydettyä muotoa. 

Yleiset kommentit 

MTK kannattaa erityisavustusta ravinnekierrätyshankkeisiin, jotka edistävät myös vesiensuojelua. MTK esittää, että avustusten painopisteenä ovat hankkeet, joiden tuotokset ovat suoraan tai nopealla aikataululla vietävissä käytäntöön.  

Asetus- ja perustelumuistioluonnokset 

Muistiossa todetaan: ”Ravinteiden kiertoon saattaminen merkitsee vesiin päätyvien ravinnevirtojen sulkemista. Käytännössä se tarkoittaa ravinteiden poistamista ja talteen ottoa jätevesistä tai muista jätemateriaaleista, joista ne muuten ajautuisivat lopulta vesiin aiheuttamaan kielteisiä rehevöitymisvaikutuksia.” Avustettavien hankkeiden luettelossa mainitaan myös sivuvirrat, mitä MTK pitää tärkeänä. Muistion tekstiä on tältä osin syytä tarkentaa väärinkäsitysten välttämiseksi. Tarvittaessa termejä (sivuvirta, jäte) on avattava Määritelmät-pykälässä. Ravinteiden kiertoon saattaminen ei myöskään merkitse ravinnevirtojen sulkemista, jos kierrätysravinteita käytetään myös avomaalla tapahtuvassa viljelyssä. Ravinnelähteestä riippumatta tapahtuu aina myös päästöjä vesiin ja ilmaan, vaikka tavoitteena on saada päästöt mahdollisimman pieniksi. 

Avustuskohteena voivat luonnoksen mukaan olla mm. hankkeet, joilla parannetaan kierrätettävän materiaalin laatua ja käsittelymenetelmiä ravinteiden ja orgaanisen aineen talteen ottamiseksi ja kierrättämiseksi. Tällä viitataan erityisesti haitta-aineisiin. MTK esittää, että laatua parantavat hankkeet voivat koskea myös ravinteiden käyttökelpoisuuden parantamista kasveille tai ravinteiden muuttumista maassa toiseen muotoon. Mm. puhdistamolietteissä fosfori on usein kasveille hyvin huonosti käyttökelpoista ja sen oletetaan pysyvän maassa huuhtoutumatta. On kestämätön tilanne, jos maassa pysyväksi mielletty fosfori alkaa vapautua ja huuhtoutua vesiin. Lisäksi tiukoin kemiallisin sidoksin sidottu fosfori ei täytä kierrätystavoitetta. Ravinteiden kierrätys painottuu usein typpeen ja fosforiin. MTK muistuttaa, että kierrätyksessä on syytä kiinnittää huomiota kaikkiin kasvin tarvitsemiin pää- ja sivuravinteisiin. 


Airi Kulmala

asiantuntija

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358400 755 454