null Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

12.6.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksen mukaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä olisi laskea ja julkaista kasvinsuojeluaineiden riski-indikaattorit yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin mukaisesti ja suorittaa muut kasvinsuojeluaineiden indikaattoreihin liittyvät tehtävät.

MTK:lla ei ole huomautettavaa ehdotettuihin muutoksiin, koska EU-lainsäädännön toimeenpano velvoittaa nyt tehtäviin muutoksiin.

MTK haluaa tässä yhteydessä todeta, että kasvinsuojeluaineiden tilastointia EU:ssa tulisi kehittää nykyisestä, jotta se paremmin kuvastaisi kasvinsuojeluaineiden todellista käyttöä ja siitä aiheutunutta riskiä. Metsätaloudessa käytettävät kasvinsuojeluaineet pitäisi tilastoida omana ryhmänään, eikä sisällyttää maatalouden kasvinsuojeluaineiden käyttöön.

Riski-indikaattoridirektiivillä annettu EU:n harmonisoitu riski-indikaattori 2 (HR2), joka perustuu jäsenmaassa myönnettyjen kasvinsuojelun poikkeuslupien lukumäärään, ei kuvaa todellista riskiä juuri lainkaan.

Poikkeusluvissa käyttökohteiden lukumäärä ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala voi vaihdella hyvinkin paljon. Pelkän lukumäärän lisäksi olisi ollut hyvä ottaa tarkasteluun esim. poikkeuslupien sisältämät potentiaaliset hehtaarit. Poikkeuslupien suuri määrä kuvaa lähinnä EU:n nykyisen kasvinsuojeluainelainsäädännön toimimattomuutta, koskien valmisteiden rekisteröintiä ns. vähäisiin käyttötarkoituksiin.


Mika Virtanen

kasvinviljelyasiamies

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+35820 413 2468

+358400 544 728