null Luonnos meripolitiikan toimenpideohjelmaksi

Lausunto

Luonnos meripolitiikan toimenpideohjelmaksi

30.7.2021

Valtioneuvoston kanslia

Toimenpideohjelmaluonnoksessa on runsaasti hyviä toimenpiteitä, joilla kehitetään ja koordinoidaan Suomen meripolitiikkaa ja toteutetaan hallitusohjelman meripolitiikkaan liittyviä tavoitteita.

MTK tukee Suomen tavoitteita vaikuttaa globaalisti merten tilan parantamiseksi. Erilaisten sopimusten aikaansaamisen ja toimeenpanon edistämisen lisäksi on tärkeää edistää myös konkreettisia toimia. Samalla tämä tarjoaa tärkeitä suomalaisen tietotaidon sekä teknisten ratkaisujen vientimahdollisuuksia. Luonnoksessa esitetyt mm. öljy- ja kemikaalionnettomuuksien ehkäisyyn ja vahinkojen torjuntaan, rehevöitymiseen torjuntaan sekä merialuesuunnitteluun ja vedenalaisen kartoitukseen liittyvät toimenpiteet ovat hyviä.

Merten tilasta tarvitaan kattavaa tietoa, jotta osataan tehdä toimia, joilla tilaa voidaan ylläpitää ja parantaa. Näin ollen mm. merten hiilivarastoihin ja kasvihuonekaasutaseisiin liittyvän tietopohjan vahvistamisen edistäminen on tärkeää. Lisäksi Itämeren alueen meriseurantakäytäntöjen kehittäminen poikkihallinnollisesti ja monikansallisesti sekä seuranta- ja tutkimuskäytäntöjen laajentaminen muille merialueille on tarpeellista.

Kaikissa olosuhteissa toimiva, turvallinen ja kohtuuhintainen meriliikenne on edellytys maa- ja metsätalouden sekä niihin pohjautuvien muiden elinkeinojen tuottamien tuotteiden viennille sekä tuotantopanosten tuonnille. Luonnoksessa esitetyt toimenpiteet, joilla turvataan huoltovarmuutta ja logistiikan toimivuutta, ovat kannatettavia.

Suomi tarvitsee monipuolista tuotantoa, joten rannikkokalastuksen turvaaminen sekä suomalaisen kestävän vesiviljelytuotannon edistäminen ja toimivan tuotantomallin viennin edistäminen ovat tarpeen.

Kestävä merellinen matkailu ja virkistyskäyttö tuovat rannikolle ja saaristoon elinkeinomahdollisuuksia. On tärkeää varmistaa kohteiden saavutettavuus niin liikenteellisesti kuin myös digitaalisesti. Samalla varmennetaan alueella toimivien maatilojen ja muiden yritysten toimintaedellytyksiä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Airi Kulmala

asiantuntija

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358400 755 454

aiheet: lausunto