Sisältöjulkaisija

angle-left null Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

16.4.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen.

MTK näkee mittojen ja massojen kasvattamisen mahdollisuutena parantaa maa- ja metsätalouden kuljetusten kilpailukykyä. Pitkien etäisyyksien maassa kuljetusmatkat ovat väistämättä pitkät, koska maa- ja metsätalouden tuotantoa on koko maassa. Kuljetuskustannusten alentaminen mahdollistaa tukee tuotantomahdollisuuksia myös kaukana jalostavasta teollisuudesta.

MTK pitää ehdottoman tärkeänä, ettei entistä suurempien rekkojen tieinfraan tarvittavia lisäpanostuksia oteta tienpidon nykyisistä resursseista eikä korjausvelan vähentämisen jatkamista vaaranneta. Entistä suurempien rekkojen pääväylien siltoihin, risteyksiin ym. edellyttämien sinänsä välttämättömien parannustoimien rahoitus on löydyttävä muualta.

MTK muistuttaa, että suurempien mittojen kuljetuksia ei voida ajatella vain suurten kaupunkien välisinä runkolin-joina vaan esimerkiksi biotalouden kuljetusvirrat lähtevät aina alemmalta tieverkolta. Ensin käsiteltävien ajoneu-vojen pituudet ovat tärkeitä esimerkiksi eläinten kuljettamisessa. Raakapuun, turpeen, maidon ym. osalta suu-remmat ajoneuvokohtaiset volyymit edellyttävät erityisesti kokonaismassojen nostamista.

MTK yhtyy Koneyrittäjien liiton antamaan lausuntoon, jossa asetuksen 27 § 1 momentti on nostettu esiin ja esi-tetään traktorin ja keskiakseliperävaunun yhdistelmän enimmäispituuden kasvattamista 16,5 metristä 20,75 metriin. Muutos on perusteltu mm. metsässä tapahtuvaan haketukseen liittyvissä kuljetuksissa.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Simo Takalammi
lakimies