null Luonnos valtioneuvoston asetukseksi metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta

28.6.2019

Maa- ja metsätalousministeriö

Rauhoittamattomat linnut ovat rauhoitettuja niiden pesimisaikana. Lintujen pyydystäminen on rauhoitusaikana mahdollista Suomen riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan nojalla. Luvalla voidaan poiketa esimerkiksi pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista. 

Rauhoittamattomia lintuja koskevat poikkeusluvat ovat voimassa määräajan, jonka on vastattava poikkeusluvan tarkoitusta ja joka voi olla enintään viisi vuotta. 

Rauhoituksesta voidaan poiketa myös ilmoitusmenettelyllä, jota koskeva sääntely lisättiin metsästyslakiin vuonna 2017. Suomen riistakeskus voi hyväksyä hakemuksesta ilmoitusmenettelyyn osallistumisen, jos turvattavan toiminnan luonteen ja laajuuden johdosta tarve poikkeamiselle on säännöllistä, poikkeamiselle ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua eikä poikkeaminen vaaranna edellä mainittujen lintulajien suotuisan suojelutason säilyttämistä. Ilmoitusmenettelyn käyttäminen on mahdollista lentoasemilla, elintarvikehuoneistoissa, jätteidenkäsittelylaitoksissa, yli 1 hehtaarin suuruisilla marja- ja vihannesviljelmillä, turkistarhoilla, kalanviljelylaitoksilla sekä tuotantoeläinsuojien yhteydessä. 

Voimassaolevan asetuksen mukaan hakemus kielletyn pyyntivälineen tai pyyntimenetelmän käyttämiseen voidaan käsitellä yhdessä eläimen pyydystämistä tai tappamista koskevan poikkeusluvan kanssa. Pykälän sääntelyä esitetään muutettavaksi siten, että hakemus voitaisiin käsitellä myös ilmoitusmenettelyn kanssa. 

MTK kannattaa tehtyä esitystä. Muutos on erittäin tarkoituksenmukainen ja vähentää turhaa byrokratiaa sekä asiakkailta että lupapäätöksiä tekeviltä viranomaisilta. 

 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

 

Antti Sahi
toiminnanjohtaja


Timo Leskinen

kenttäjohtaja

Etelä-Savo, puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358400 754 235

aiheet: lintu, pyynti