null Luonnos Valtioneuvoston asetuksesta metsästysasetuksen muuttamisesta

Lausunto

Luonnos Valtioneuvoston asetuksesta metsästysasetuksen muuttamisesta

23.8.2020

Maa- ja metsätalousministeriö 

 

Nykyisessä metsästysasetuksessa hirven metsästysaika jakaantuu Pohjois-Suomessa kahteen osaan. Metsästys alkaa Kuusamossa, Taivalkoskella ja Lapin maakunnassa syyskuun 1 päivänä ja päättyy syyskuun 21 päivänä alkavaan kiimarauhoitukseen. Metsästys jatkuu kiimarauhoituksen jälkeen lokakuun toisena lauantaina ja samalla alkaa ns. varsinainen metsästysaika koko maassa. 

Asetusehdotuksen tavoitteena on varmistaa hirvikannan suunnitelmallisen hallinnan edellytykset tilanteessa, jossa lumiolosuhteet vaikeuttavat pyyntiä Pohjois-Suomessa ja hirvikannan leikkaustarve on merkittävä. Tästä syystä esitetään, että varsinainen metsästysaika alkaisi Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa lokakuun 

toisen lauantain sijaan jo lokakuun ensimmäisenä lauantaina. Vastaavasti kiimarauhoitus lyhenisi viikolla. 

Lisäksi asetusluonnokseen sisältyy esitys koiran käytön sallimisesta valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyksessä myös 1.-15.2. Nykytilanteessa koiran käyttö on sallittu tammikuun loppuun asti. 

Pohjois- ja Itä-Suomessa lumiolosuhteet vaikuttavat merkittävästi hirven metsästykseen ja nykytilanteessa pitkä kiimarauhoitus vaarantaa hallitun kannansäätelyn. Asetusluonnoksessa esitetty muutos on hyvin perusteltu ja välttämätön. Aikainen talvi ja vaikeat lumiolosuhteet vaikeuttavat hirvenmetsästystä juuri esitetyillä alueilla (liite 1).  

MTK kannattaa esitystä koirankäytön sallimisesta kauriin ja valkohäntäpeuran metsästyksessä myös 1.2.-15.2.  Kaikki toimet, jotka tehostavat metsäkauriin ja valkohäntäpeuran metsästystä, ovat tarpeen. Valkohäntäpeuran kannanleikkaus Lounais-Suomen tihentymäalueella on epäonnistunut toistuvasti, vuodesta toiseen. On täysin kestämätöntä, että alueilla, joissa peurakantaa tulisi leikata nykyisestä selvästi alle puoleen, ei todellista kannanleikkausta ole saatu edes alkuun käytännössä yhdessäkään riistanhoitoyhdistyksessä. MTK katsoo, että esitetyn muutoksen lisäksi tarvitaan myös muita säädösmuutoksia, jotka lisäävät valkohäntäpeuran metsästystä ongelma-alueella. 

Koiran käyttömahdollisuuteen tulee tehdä muutos myös hirvenmetsästystä koskien. MTK pitää välttämättömänä, että koirankäyttö sallitaan hirvenmetsästyksessä myös 1.1.-15.1. välisellä ajalla. Muutos on tarpeen talvitihentymien muodostumisen ehkäisemiseksi ja siten paikallisten taimikkovahinkojen vähentämiseksi. Nykyinen tammikuulle ajoittuva metsästysaika on jäänyt merkitykseltään vähäiseksi, koska koirankäyttö ei ole sallittua.  

 

Helsingissä elokuun 7. päivänä 2020 

 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.  


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunnot