Takaisin Monimetsä-hanke

Artikkeli – Metsäpolitiikka

Monimetsä-hanke

07.11.2018

Monimetsä-hanke kehittää toimintamalleja, joiden myötä maanomistajat ja metsäammattilaiset voivat täydentää metsän- ja luonnonhoidon käytäntöjä keinoilla, jotka turvaavat metsänkäytön kestävyyttä ja parantavat luonnonhoidon tasoa.

Hankkeessa luodaan työkaluja luonnonhoitoon ja viedään jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä. Kyseessä on kolmevuotinen hanke, johon liittyy kokeilutoimintaa.

Hankkeessa kehitetään talousmetsien luonnonhoitoa jokapäiväisessä toiminnassa ottamaan huomioon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut. Luonnonhoidon tavoitteista huolehtiminen on metsäalan toimijoille entistä tärkeämpää, kun metsien käyttö monipuolistuu ja puun käyttöä lisätään.

Monimetsä-hankkeessa tunnistetaan suositusten mukaisia sekä muita poten­tiaalisia luonnonhoidon keinoja, jotka ovat ekologisesti vaikuttavia, mutta käytäntöön heikosti juurtuneita. Käyttöönoton pullonkauloja ratkotaan kehittämällä ja kokeile­mal­la uusia toimintamal­leja. Hankkeen loppuvaiheessa uudet toimintamallit vie­dään käytäntöön valtakunnallisesti.

Keskeisimmät tulokset

  • Monimetsä –työpajat 3-5 kpl (kesäkuu-elokuu 2016)

  • Monimetsä –raportti I: Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut (lokakuu 2016)

  • Kehittämiskokeilut 5-15 kpl (marraskuu 2016-kesäkuu 2017)

  • Monimetsä-raportti II: Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut – käytännön sovelluksia (syyskuu 2017)

  • Toimintamallien käyttöönottoon tarvittavat materiaalit (ohjeet, oppaat, videot, nettimateriaali)

  • Tuloksia käytäntöön vievät koulutukset metsäalan toimijoille 10 kpl, materiaalit yms. (2018)

 

Monimetsä tuottaa laajan hyödyn

  • monimuotoisuudelle tärkeiden elinympä­ristöjen tilan ja vesiensuojelutoimien tehokkuus paranee

  • luonnonhoidon toteutukseen liittyvä yhteisymmärrys lisääntyy

  • maanomistaja saa tavoitteidensa mukaista palvelua metsänkäsittelyssä

  • monitavoitteisen metsänhoidon palvelujen tarjoaminen helpottuu

 

Hankkeen sisältö

Luonnonhoitoselvitys. Selvitys kokoaa vaihtoehdot luonnon- ja metsänhoidon keinoista, joilla voidaan täydentää arkista metsänkäsittelyä siten, että metsänkäytön kestävyyttä ja luonnonhoidon tasoa parannetaan. Työssä selvitetään käytäntöön heikosti juurtuneiden luonnonhoitokeinojen esteet ja toimintamallit esteiden madaltamiseksi. Selvityksen taustatietona hyödynnetään metsänhoidon suosituksissa kuvattuja menetelmiä ja muita eri organisaatioiden käytössä olevia tai hankkeissa kehitettyjä, mutta vielä vakiintumattomia menetelmiä. Selvitykseen kerätään kommentteja eri puolilla maata työskenteleviltä metsä- ja ympäristöalan ammattilaisilta. Palautteen saamiseksi ja Monimetsä-aihetta koskevan keskustelun herättämiseksi järjestetään työpajat metsäkeskuksen palvelualueilla.

Kehittämiskokeilut. Kehittämiskokeiluilla päästään todentamaan suunniteltujen toimintamallien merkitys käytäntöön heikosti juurtuneiden luonnonhoitokeinojen esteiden madaltamisessa. Kehittämiskokeilujen tehtävänä on varmistaa, että niihin valitut, selvitystyössä esille nousseet keinot ovat laajassa mittakaavassa käytäntöön vietävissä. Kokeilut demonstroivat käytäntöjä ja niistä saadaan esimerkkejä myöhempiä koulutuksia ja materiaaleja varten. Hankkeen ohjausryhmä valitsee selvitykseen perustuen kehittämiskokeilujen aiheet. Aiheiden valinnassa korostuu metsätalouden käytännön toimijoiden näkemys siitä, mitkä teemat ovat vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja laajamittaisen käytäntöön viemisen kannalta olennaisia. Hanke nojaa kehittämiskokeilujen toteutuksessa asiaan liittyvien paikallisten toimijoiden, esimerkiksi viranomaistahojen tai Metsäteollisuus ry:n ja MTK:n jäsenorganisaatioiden valmiuteen osallistua kehittämiseen ja järjestää sille tarvittavat puitteet. Kehittämiskokeilun tulokset kootaan raporttiin.

Toimintamallien käytäntöön vienti. Hanke toteuttaa valtakunnalliseen käytäntöön vientiin tarvittavat koulutus- ja neuvontamateriaalit, järjestelmämuutokset, paikkatiedon kehittäminen, koulutukset ja muun tiedonvälityksen. Hankkeen tuloksista viestitään ja niitä viedään käytäntöön koko hankkeen toteutuksen ajan. Suurin panostus käytäntöön viennin toimenpiteisiin ajoittuu kehittämiskokeilujen jälkeiseen aikaan hankkeen kolmantena toteutusvuonna 2018. Koska hankkeen tulosten on tarkoitus näkyä myös metsässä tapahtuvassa toiminnassa, kuuluvat maanomistajat ja heidän kanssaan tekemisessä olevat metsäammattilaiset tulosten käytäntöön viennin kohderyhmään. Tarkempi käsitys tarvittavista toimista kehittyy siinä vaiheessa, kun jalkautettavat tulokset ovat selvillä.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, MTK, Metsäteollisuus ry, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Suomen riistakeskus, SYKE, Luke ja WWF.Suositellut artikkelit

Noin 30 metsänhoitoyhdistystä ympäri maan on mukana linnunpönttökampanjassa. 

Tänään julkaistu Suomen lajien viides uhanalaisuusarviointi viestittää, että uhanalaistumista ei ole vielä täysin saatu pysäytettyä. MTK toivoo laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken kustannustehokkaiden ja...

Valtaosa m etsänomistajista suhtautuu myönteisesti metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Pääosin monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä tehdään osana tavallisia hakkuu- ja hoitotöitä ja usein...