Sisältöjulkaisija

null Suomalaisten luottamus MTK:oon vakaata – kehitystä vastuunkannossa, kriiseissä toimimisessa ja toiminnan tuloksellisuudessa

Uutinen

Suomalaisten luottamus MTK:oon vakaata – kehitystä vastuunkannossa, kriiseissä toimimisessa ja toiminnan tuloksellisuudessa

28.11.2019

Viidettä kertaa toteutetussa Luottamuspuntari-mittauksessa kysyttiin 514 suomalaiselta arvioita eri organisaatioista. Tämän vuoden kyselyssä oli mukana 19 organisaatiota 3 eri viiteryhmästä. Luottamusta arvioitiin viiden ulottuvuuden kautta. Näitä ovat integriteetti, tahto, taidot, tulokset tai avoimuus. Lisäksi kysyttiin erikseen yleistä luottamusta. Tutkimuksen vastaajille esitettiin joukko (20 kpl) luottamusta mittaavia ominaisuuksia ja pyydettiin kertomaan, kuinka huonosti tai hyvin ne kuvaavat eri organisaatioita asteikolla 1–5.

MTK:a vertailtiin työmarkkinajärjestöihin ja Suomen Yrittäjiin. MTK:n kokonaisluottamus sekä luottamus eri indekseillä mitattuna on pysynyt melko samana kuin viime vuonna. MTK saa selvästi paremman arvion luottamuksen eri indeksejä tarkasteltaessa (3,20), kuin luottamuksen kokonaisarviossa (2,91). Vastaajat arvioivat siis yksityiskohtaisella tarkastelulla MTK:n luottamuksen korkeammalle, kuin vain kysyttäessä luottavatko he järjestöön.
 

MTK:n indekseissä edellisvuoteen verrattuna merkittävää muutosta on tapahtunut kolmella yksittäisellä indeksillä. Merkittävintä muutosta on tapahtunut indeksillä ”kantaa vastuunsa maailmasta” (+0,23), sekä indekseissä ’’osaa toimia kriiseissä’’ ja ’’saa aikaan tuloksia’’ (+0,21).

MTK:n kaikkien indeksien keskiarvo on 3,32 (kaikki väittämät lukuun ottamatta väitettä ”On luottamukseni arvoinen”). MTK sijoittuu keskiarvollaan vertailuryhmänsä keskivaiheille.

Eri aihepiirien keskiarvoja vertailtaessa MTK saa järjestöjen parhaat tulokset kehittämisestä (3,35), samalla tuloksella Akavan kanssa.

Vastanneista 71 prosenttia vastanneista tuntee MTK:n, mikä on suunnilleen sama osuus kuin  STTK:lla.

Luottamuspuntari on Mikael Pentikäisen Luottamus-kirjaan (2014, Otava) perustuva mittaus, jolla mitataan suomalaisten luottamusta eri yhteisöjä ja organisaatioita kohtaan.
Luottamuspuntari on toteutettu vuodesta 2015 yhdessä Kantar TNS:n kanssa. Tutkimus toteutettiin syyskuussa 2019 haastattelemalla suomalaisia Gallup Forum -internetpaneelissa. Tulokset luovutettiin MTK:lle lokakuussa. Tilastollinen virhemarginaali on kaikkien vastaajien osalta 1,5 prosenttiyksikköä.

Tutustu tuloksiin täältä.


 Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207