null MTK lausunto asiasta: E 53/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Lausunto

MTK lausunto asiasta: E 53/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

26.5.2021

Eduskunnan talousvaliokunta 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua Suomen kannasta komission toimeenpanoasetusluonnokseen metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttämisestä. 

MTK tukee E-kirjeessä 53/2021 vp esitettyä Suomen kantaa kokonaisuudessaan. MTK:n näkemyksen mukaan Suomen kannassa on identifioitu olennaiset puutteet komission toimeenpanoasetusluonnokseen metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttämisestä. 

Keskeinen ongelma komission toimeenpanoasetusluonnoksessa metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttämisestä on se, että se muuttaa monilta osin direktiivissä määriteltyjä sisältöjä paitsi tavaltaan, myös tarkkuudeltaan miten kestävyyskriteerit tulisi jäsenvaltioissa toimeenpanna. Perustellusti voi todeta, että komissio ylittää direktiivissä määritellyn toimivaltansa merkittävästi. 

Esitetyssä muodossaan komission toimeenpanoasetus tekisi mahdottomaksi Suomen ja useimpien muidenkin EU-maiden uusiutuvan energian tavoitteisiin pääsemisen, koska ei-kestävää biomassaa ei saisi laskea kansallisten tavoitteiden täyttämiseen. Huomionarvoista on myös, uusiutuvan energian direktiivi II mukaisilla kestävyyskriteereillä on linkitys kestävän rahoituksen taksonomia-kriteeristöön. Kestävyyskriteereiden mahdollinen tiukentaminen heikentäisi taksonomian mukaisen rahoituksen saatavuutta toimialalla. 

MTK pitää epätodennäköisenä, että komission täytäntöönpanoasetus voisi lausuntokierroksen jälkeen muuttua sisällöltään niin olennaisesti, että ristiriidat uusiutuvan energian direktiivi II ja komission täytäntöönpanoasetuksen välillä saataisiin ratkaistua. Suomen valtiolle ei käytännössä jääne muuta vaihtoehtoa kuin äänestää komission toimeenpanoasetusta vastaan kestävyyskomiteassa.   

Lopuksi MTK toistaa jo HE 70/2020 vp asian käsittelyssä esiin nostaman huolen, että Brysselissä todella harkitaan kestävyyskriteerien avaamista EU-lainsäädännössä, vaikka uusiutuvan energian direktiivi II mukaisten kestävyyskriteerien kansallinen toimeenpano on vielä kesken EU:n jäsenvaltioissa, eikä kunnollisia vaikutusarviointeja niiden toimivuudesta tai toimimattomuudesta ole voitu tehdä. Lainsäädännön ennakoitavuuden, investointihalukkuuden ylläpitämisen ja toimijoiden kestävämpiin toimintatapoihin motivoinnin kannalta MTK pitää esillä ollutta kehitystä ei-toivottuna ja pitäisi parempana, ettei kestävyyskriteereitä uusiutuvan energian direktiivin avaamisen yhteydessä kesällä 2021 avattaisi lainkaan.  


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541

aiheet: lausunto