null Turvallinen tulevaisuus

Artikkeli – Energia

Turvallinen tulevaisuus

4.12.2018

antaa uskoa menestymiseen ja luo jatkuvuutta. Poliittisen päätöksenteon on luotava vakautta epävakaassa maailmassa. Omaisuudensuoja, ruuantuotannon omavaraisuus ja huoltovarmuus on turvattava ja energiaomavaraisuutta on nostettava. Maatalouden taloudellinen kannattavuus on varmistettava ja alkutuottajan asemaa ruokaketjussa on vahvistettava. Jokaisella on oltava mahdollisuus turvalliseen asuinympäristöön.

Omaisuudensuojaa kunnioitettava

Yksityisessä omistuksessa olevat luonnonvarat luovat perustan biotaloudelle. Liiallisella sääntelyllä ei pidä rajoittaa peltojen ja metsien kestävää käyttöä.

Lunastuslain kokonaisuudistus viedään loppuun siten, että kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vaatimukset toteutuvat Suomessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista jatketaan edellisen hallituksen suunnitelmien pohjalta. Maa- ja metsätalousalueiden kaavoituksesta luovutaan, jotta viranomaistehtävien ja lakien päällekkäisyydet saadaan poistettua.

Taloudellinen kannattavuus varmistettava maataloudessa

Suomalaisviljelijöiden asema on turvattava EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa.

Ruokaketjuun on saatava lisää läpinäkyvyyttä.

Kasvatetaan ruuan vientiä kannattavuuden parantamiseksi ja vaihtoehtoisten markkinakanavien varmistamiseksi.

Ruokaturvaa myös lapsillemme

Maataloustuotannon on säilyttävä koko maassa. On panostettava enemmän lähiruokaan, lyhyisiin toimitusketjuihin ja uusiin yhteistyömuotoihin tuottajien ja kuluttajien välillä.

Ruuantuotannon tarvitsemien investointien rahoitus on turvattava.

Suomalainen ruoka pystytään jäljittämään pellolta pöytään. Tuontiruualta erityisesti julkisissa hankinnoissa on edellytettävä sama jäljitettävyys ja vastaavat eläinten hyvinvointi- ja elintarviketurvallisuusvaatimukset, joita me vaadimme suomalaiselta tuotannolta.

Valkuaisomavaraisuutta on vahvistettava.

Ilmastonmuutokseen sopeuduttava

Viljelijöiden ja metsänomistajien pitää pystyä sopeutumaan ilmastonmuutokseen mahdollisimman tehokkaasti.

Luonnonvarakeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja kasvinjalostuksen tutkimusresurssit on turvattava. Tutkimustieto on saatava laajasti käytännön maa- ja metsätalouden hyödynnettäväksi. Uudet jalostusmenetelmät ovat yksi mahdollisuus nopeuttaa sopeutumista osaamisen, kehittämisen ja innovaatioiden lisäksi.

Riittävään peruskuivatukseen ja veden varastointiin on panostettava, jotta maan kasvuedellytykset säilyvät märkinä ja kuivina jaksoina.

Kaavoituksella ja maankäyttöluokan muutoksilla ei saa heikentää hiilensidontaa ja -varastointia.

Energiaomavarainen Suomi

Suomen kansainvälisten ilmastopoliittisten velvoitteiden täyttäminen on keskeistä. Siksi uusiutuvan energian kasvava tarjonta markkinoille edellyttää, että biotalouden toimintaedellytyksistä huolehditaan.

Energiaomavaraisuuttamme on nostettava nykyiseltä tasoltaan ja uusiutuvan energian osuutta loppukulutuksesta on kasvatettava. Kivihiilestä on luovuttava ja biokaasun käyttöä on edistettävä.

Viljelijöiden hyvinvoinnista huolehdittava

Luodaan parempia turvaverkkoja yrittäjille ja kannustimia huolehtia omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Melan koordinoima ”välitä viljelijästä” – verkosto vakiinnutetaan.

Sosiaali- ja terveys- sekä muut keskeiset yhteiskunnan palvelut on saatava läheltä.

Lisäresursseja nuorten syrjäytymisongelmiin

Syrjäytymisen ehkäiseminen on yhteiskunnan ja jokaisen yksilön kannalta turvallisuutta lisäävä tekijä. Joustavien ja yksilöllisten polkujen luomiseen on lisättävä rahoitusta.

Nuorille on tarjottava matalan kynnyksen tukipalveluita nivelvaiheisiin, jotta siirtyminen kouluasteelta toiselle ja työelämään on joustavaa.

Tiedonkulku eri toimijoiden välillä on mahdollistettava, jotta nuorta voidaan auttaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

#äänimaalle


aiheet: ilmastonmuutos, huoltovarmuus, eduskuntavaalit, energiomavaraisuus