null MTK lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi turpeen noston siirtymäkauden tuesta vuonna 2022

Lausunto

MTK lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi turpeen noston siirtymäkauden tuesta vuonna 2022

28.1.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi turpeen noston siirtymäkauden tuesta vuonna 2022. 

MTK esittää seuraavat yleiset huomiot asetusehdotuksesta. Turpeen energiakäytön vähentyminen on johtanut turvetuotantoyrittäjät ennen näkemättömään ahdinkoon. Esitys turveyrittäjien luopumistuesta on osa Laaja-alaisen turvetyöryhmän toimenpide-esityksiä ja tarkemmin esityksissä yrittäjille suunnattua toimenpidekokonaisuutta. MTK:n näkemyksen mukaan on tärkeää, että toimenpide-esityksien toimeenpanossa päästään mahdollisimman ripeästi toteutukseen. 

MTK pitää valitettavana, että esityksen valmistelu on vienyt näin kauan. Suuri osa toimenpiteen kohde joukosta on joutunut tekemään ratkaisujaan turpeentuotannon alas ajamisesta tai sen jatkosta jo ennen nyt lausunnolla olevan asetuksen yksityiskohtien selviämistä. MTK:n näkemyksen mukaan on vaarana, että merkittävä joukko toimenpiteellä tavoitellusta kohderyhmästä jää nyt suunnitellun tukitoimen ulkopuolelle, koska on turpeen heikentyneiden kysyntänäkymien takia sopeuttanut tuotantoaan jo ennen kesää 2022 eli aikaisemmin kuin minkä aikavälin tarkastelu oikeuttaa asetuksessa määriteltyyn tukeen. MTK:n näkemyksen mukaan myös edeltävien kolmen vuoden aikana toteutetut sopeutustoimet tulisi ottaa huomioon, eikä nostotoimintaa vuodelle 2022 pidä asettaa vaatimukseksi tuen saamiselle.   

MTK:n näkemyksen mukaan jäljellä olevien turveyrittäjien tilanne jatkuu haastavana myös tästä eteenpäin. Päätöksiä toiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta joudutaan tekemään huonon ennustettavuuden olosuhteissa, kuitenkin varsin pessimistisin näkymin. Yhteiskunta voisi omalla toiminnallaan parantaa turveyrittäjien mahdollisuuksia tehdä perusteltuja valintoja tulevaisuudestaan antamalla heille vuoden lisäaikaa toimintojensa mahdollisen alas ajamisen suunnitteluun. Vuoden lisäajan antaminen MTK:n pykäläkohtaisissa muutosesityksissään esittämällä tavalla helpottaisi osaltaan myös asetus ehdotuksien sisältämiä deminimis-tukeen liittyviä ongelmia esimerkiksi tilanteissa, joissa yrittäjä on siirtymässä toiselle toimialalle. 

MTK esittää asetuksen nimeä muutettavaksi vastaamaan tuen todellista luonnetta. Valmistellulla tuella ei tueta turpeen tuotantoa tai sen jatkamista, vaan turvetuotannosta luopumisesta aiheutuvien tulojen menetyksiä. Monilla yrityksillä loppuu tai on jo loppunut koko liiketoiminta. Tästä näkökulmasta voidaan todeta, että valmistellun tuen ulottuminen vain kesäkuukausien palkkoihin on varsin suppea tapa tarkastella menetyksiä. Erityisesti kun tuen myöntämisen ja menetyksien tarkastelun aikaraami on esityksessä erittäin kireä ja kohdentuu vuoteen 2022, jolloin kysyntä oli markkinoilta jo mennyt ja toiminnot sopeutettu jo aiemmin.    

MTK esittää seuraavat pykäläkohtaiset muutosesitykset asetusehdotuksessa esitettyihin aikatauluihin: 

7 §  

Tuen myöntämisen edellytykset  

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tukea hakeva yritys on ollut merkittynä yritys- ja  yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettuun yritys- ja yhteisötietojärjestelmään viimeistään 31.  päivänä joulukuuta 2021 ja on edelleen merkittynä mainittuun rekisteriin. Lisäksi edellytyksenä on, että tukea hakeva yritys toimittaa tukihakemuksen yhteydessä valtionapuviranomaiselle kustannusarvion siirtymäkaudelta korvattavista kustannuksista sekä ilmoituksen turpeen noston tai sitä avustavan toiminnan lopettamisesta vuoden 2023 loppuun mennessä.  

8 §  

Tuen hakeminen ja tukipäätös  

Tukea haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa. Tukea on haettava viimeistään 29. päivänä huhtikuuta 2023. Valtionapuviranomainen tekee päätöksen tuen myöntämisestä. 

10 §  

Tuen maksamisen hakeminen  

Tuen maksamista haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa. Tuen maksamista on haettava viimeistään 31. päivänä lokakuuta 2023. Tuesta vähennetään 9 §:n mukainen ennakko.  

11 §  

Voimaantulo  

Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä maaliskuuta 2022 ja on voimassa 31. päivään joulukuuta 2023. Keskeneräiset tukien käsittelyyn liittyvät viranomaistoimet voidaan saattaa päätökseen asetuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

aiheet: lausunto