null Työterveyshuoltolain muutos

Lausunto

Työterveyshuoltolain muutos

9.3.2021

Sosiaali-ja terveysvaliokunta

Sosiaali-ja terveysvaliokunnalle Lausuntona hallituksen esityksestä (HE 259/2020) eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyshuoltolakia siten, että työterveyshuollon toteuttamiseen vaadittavan koulutuksen suorittaneista fysioterapeuteista tulisi työterveyshuollon ammattihenkilöitä, kun nämä ovat nykyään työterveyshuollon asiantuntijoita. Ehdotetulla lailla toteutettaisiin kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotus työterveyshuollon ammattihenkilön määritelmän muuttamisesta. Uudistuksen tavoitteena on parantaa edellytyksiä moniammatilliseen yhteistyöhön työterveyshuollossa.

MTK pitää esityksen tavoitteita tärkeinä, sillä työkyvyn tukeminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää moniammatillista osaamista. Esityksen mukaan nykyään työterveyshuollon suunnittelussa ja esimerkiksi työpaikkaselvityksen tekemisessä valmistelun hoitavat käytännössä suurelta osin ammattihenkilöt ja he siis määrittelevät, milloin on tarpeen käyttää työterveyshuollon asiantuntijoiden asiantuntemusta ja työpanosta. Tavoitteena on, että työfysioterapeutteja käytettäisiin nykyistä enemmän ja jo varhaisessa vaiheessa ja siten voitaisiin ennalta ehkäistä tuki- ja liikuntaelinsairauksia nykyistä paremmin. Työfysioterapeuttien toimintamahdollisuuksien laajentaminen muuttamalla nämä ammattihenkilöiksi tukisi työkyvyn tuen ja kuntoutustarpeen arvioinnin oikea-aikaista ja tehokasta toteuttamista, kun tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä riskejä huomioitaisiin paremmin jo suunnitteluvaiheessa ja työpaikkaselvityksissä.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat paljon sairauspoissaoloja ja ovat myös yleinen peruste työkyvyttömyyseläkkeille. MTK toteaa, että maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennalta ehkäisy on hyvin tärkeää, sillä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat maatalousyrittäjien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin aiheuttaja. MTK näkee, että työterveyshuollon tilakäynneillä olisi tarpeen lisätä myös työfysioterapeuttien mukana oloa, jotta tuki -ja liikuntaelinsairauksiin ja sitä kautta työkykyyn liittyviä riskejä kartoitettaisiin paremmin maatalousyrittäjän omissa työtehtävissä.

Lisäksi MTK näkee työterveyshuollon moniammatillisen osaamisen näkökulmasta, että maatalouden asiantuntijoiden käyttöä tulisi hyödyntää tilakäynneillä nykyistä enemmän. 2/2 MTK kannattaa esitystä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Marja Tallavaara

asiantuntija, sosiaalipolitiikka

yleinen sosiaalipolitiikka, eläkevakuutus, työterveyshuolto

+35820 413 2357

+35840 501 2889

aiheet: lausunto, lausunnot