null Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus

Lausunto

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus

16.4.2021

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK kiittää mahdollisuudesta lausuntoon. MTK haluaa kiittää ohjelman osallistavaa valmisteluprosessia ja järjestön mahdollisuutta olla keskeisesti mukana valmistelun kaikissa vaiheissa. Järjestö on tyytyväinen siihen, miten näkemyksiämme on kuultu valmistelun aikana.

Suomen ollessa pääsääntöisesti maaseutua, on ohjelmaluonnoksella suuri merkitys alueille ympäri Suomen. Ohjelma tuo paljon työkaluja alueiden ja elinkeinojen kehittämiseen. MTK huolissaan, että tähänkin ohjelmaan on kirjattu do no significant periaate. Tämän kyseenalaisen periaatteen noudattamisesta tulee luopua ja edelleen tarkastella kestävyyttä laajemmin. DNSH periaate suppeasti tarkasteltuna voi jopa aiheuttaa haittaa ilmastolle ja JTF valmistelussa esille tulleen esimerkin mukaisesti turpeen uusien käyttömuotojen rahoituksen estyminen uhkaa myös eläinten hyvinvointia. Ohjelmassa kestävä kehitys on läpileikkaavana periaatteena, mutta DNSH ei mahdollista tämän kirjauksen toteutumista.

Kaupunkikehittämisessä MTK kannustaa seudulliseen tarkasteluun. Kaupunkien kehittäminen on entistä useammin yhteydessä ympäröivään maaseutuun ja toiminnalliset alueet muodostuvat pelkkiä kaupunkeja laajemmiksi. Ohjelman valmistelussa MTK on esittänyt monirahastomallin käyttöönottoa siten, että osa rakennerahastovaroista suunnattaisiin selkeästi paikalliseen kehittämiseen esimerkiksi Leader-ryhmien kautta. Valitettavasti Suomi ei ole ottamassa tätä CLLD mallia käyttöön. MTK kannustaa vielä kerran pohtimaan, voidaanko ohjelmaesitykseen selkeämmin kirjata tuensiirtojen kautta päästä tähän hyödyiltään selkeään CLLD toimintamalliin. Harvaanasuttujen alueiden erityispiirteet on luonnoksessa huomioitu ja ohjelman toteutuksessa tulee seurata erityisesti näiden alueiden kehittymistä. Esimerkiksi matkailuun ja biotalouteen panostamalla voidaan näille alueilla luoda lisää menestymisen mahdollisuuksia.

Ohjelman toimintalinjat ovat otsikoiltaan onnistuneita. Toimintalinjoihin yleisesti MTK toteaa seuraavaa:

Innovatiivinen Suomi toimintalinja tunnistaa elinkeinolähtöisen innovaatiotoiminnan tarpeellisuuden. Tulevalla bio-kiertotalouden kehittyminen tarjoaa suuria mahdollisuuksia kaikkialla Suomessa. Tämä edellyttää entistää tiiviimpää yhteistyötä myös alueilla maaseudun kaupunkien välillä. MTK esittää, että ohjelma kaikkiin toimintalinjoihin kirjataan tavoite maaseudun ja kaupunkien symbioosien vahvistamisesta. Esimerkiksi sivuvirtojen hyödyntämisellä saadaan rakennettua alueellisia kiertotalousjärjestelmiä.

MTK kannattaa älykästä erikoistumista, mutta huomauttaa tämän edelleen noudattavan vanhaa periaatetta, jossa alueita kehitetään vahvuuksiin perustuen. Suomessa monen alueen vahvuudet perustuvat maa- ja metsätaloudesta lähteviin arvoketjuihin. Myös luontoon perustuvan matkailun merkitys on monella alueella kasvamassa. MTK on tyytyväinen, että biotalouden arvoketjut ovat selkeästi ohjelmassa mukana.

Digitalisaatiossa on kuvattu tarkeitä tavoitteita, mutta edelleen ohjelmalla osittain tulee edistää digitalisaation perustan eli nopeiden verkkoyhteyksien saatavuutta. Digitalisaatiosta puuttuu komission datastrategiaan sisältyvä käsite data-avaruudet (data spaces). Niissä muodostetaan jonkun toimialan tai sektorin yhteiset pelisäännöt ja menettelyt datan hyödyntämiseen. Esimerkiksi maatalous on yksi data-avaruuksista.  Data-avaruuksiin kannattaa panostaa ja ottaa mukaan ohjelmaan. 

Hiilineutraali Suomi tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Kotimaisen uusiutuvan energian (mm. metsäenergia ja biokaasu) merkitys tulee olemaan suuri. Hajautetut ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia laajalti ja on hyvä, että ne ovat ohjelmassa mukana. Hiilineutraalisuuteen vaikuttaa myös esimerkiksi rakentaminen. Onkin tärkeää, että puurakentaminen on mukana. Hiilineutraalisuutta voidaan edistää myös, jos ohjelman varoja suunnataan esimerkiksi maaseudun ilmastoystävällisten liikennepalveluiden kehittämiseen.

Hiilineutraalin Suomen saavuttamisessa on välttämätöntä, että luonnonvarojen kestävä käyttö lisääntyy alueilla. Paikallinen yrittäjyys luo menestymisen mahdollisuuksia paikallistalouksiin. Saavutettavampi Suomi toimintalinja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää koko maan toimintaa. Linjasta löytyy selkeät yhteydet mm. liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi tunnistaa myös tärkeän teeman. Jo ennen koronakriisiä työvoimapula oli maaseudun yritysten suurimpia kehittymishaasteita ja toimintalinjan tavoitteissa tarjotaan työkaluja ongelman ratkaisuun. Toimintalinjan onnistuminen edellyttää tarkempaa panostamista siihen, että elinkeinoelämä on hankkeissa selkeästi mukana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maaseudun tulevaisuuden osaajien saatavuuteen. MTK peräänkuuluttaa kehittämistyötä, jolla varmistetaan eri tasoisten koulutuspalveluiden saatavuus. Myös jatkuvaa oppimista kehitettäessä maaseudun roolin tulee olla korkea.

Lopuksi MTK haluaa myös nostaa esille sen, että hankkeet keskittyvät suurien toteuttajien käsiin. Tulevalla kaudella vähäisempi byrokratia rohkaisisi pienempiä toimijoita mukaan. Myös omarahoitusosuus karsii hanketoimijoita. Yksi mahdollisuus voisi olla se, että pienet yleishyödylliset yhdistykset voisivat kattaa omarahoitusosuuden esimerkiksi hankkeelle tehdyllä työllä tai talkootunneilla.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry


Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810

aiheet: lausunto, lausunnot