null Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2021-2024

Lausunto

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2021-2024

30.4.2020

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen. Tällä tarkoitetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua, korkeaa työllisyyttä ja kestävää julkista taloutta.

Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään riippumattoman ennusteen mukainen julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehitysarvio. Ennusteessa on huomioitu vain jo päätetyt ja täsmennetyt toimenpiteet eikä siinä ole ennakoitu tulevia politiikkatoimia. Hallitus on kertonut antavansa toukokuussa lisätalousarvioesityksessä talouden nopeaa elpymistä tukevia kohdennettuja, nopeavaikutteisia ja määräaikaisia toimenpiteitä, joita jatketaan taloustilanteen edellyttämällä tavalla.

MTK korostaa, että tässä historiallisesti kriittisessä taloustilanteessa talouskasvun ja työllisyyden tukemisen pitää näkyä erittäin vahvasti julkisen talouden suunnitelmassa.

MTK katsoo, että kotimaisiin uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan bio-kiertotalouden merkitys korostuu pandemian jälkeisessä talouden toipumisessa ja pyrkimyksissä hiilineutraaliuteen. Tämän tulee näkyä myös julkisen talouden suunnitelmassa. Oleellista on, että hallitusohjelman mukaisesti kannustetaan yrittäjyyteen, investointeihin ja työllisyyteen ja että niille luodaan välttämättömät toimintaedellytykset koko maassa.

Julkisen talouden suunnitelmassa korostetaan, että yritysten toimintaedellytyksiä tuetaan mm. lisäämällä Business Finlandin, ELY-keskusten ja kuntien kautta yrityksille myönnettävissä olevia avustuksia. MTK muistuttaa, että näitä tuki-instrumentteja ei edelleenkään voi soveltaa maatalouden, maatalouden liitännäiselinkeinojen, metsätalouden tai yhdistysmuotoisen elinkeinotoiminnan tukemiseen.

MTK korostaa, että bio-kiertotalouden kehittämisen välttämätön edellytys on riittävä ja kunnossa oleva väyläverkosto, mukaan lukien alempi tieverkko ja yksityistiet. Alemman asteisen tieverkon ja yksityisteiden ympärivuotinen liikennöitävyys tulee varmistaa. Väylärahoituksessa tulee painottaa perusväylänpitoa ja olemassa olevan väyläverkon kunnon parantamista. Perusväylänpidon määrärahat tulee turvata vähintään 1,3 mrd. euron tasolla vuodessa. Myöhemmin annettaviin elvytystoimiin tulee sisältyä väyläpaketti, jolla rahoitetaan myös yksityisteiden kunnostamista. 2/2

MTK toteaa, että kirjainyhdistelmä ”digitalisaatio” esiintyy 14 kertaa julkisen talouden suunnitelmassa. MTK muistuttaa, että edelleen puolet Suomen asukkaista on kuitenkin valokuituverkon saatavuuden ulkopuolella. Tämän eriarvoisuuden vähentäminen edellyttää julkista tukea nopeiden kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiseksi niille alueille, joilla markkinaehtoinen verkkojen saatavuus ei toteudu vuoteen 2025 mennessä. Nykyisen suunnitelman mukaan valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen varataan viisi miljoonaa euroa vuodelle 2021.

MTK katsoo ehdottoman tarpeelliseksi, että julkisen talouden suunnitelmaan sisällytetään pitkäjänteisesti tuki nopean kiinteän laajakaistaverkon rakentamiseksi. Käsillä olevassa suunnitelmassa asiaa ei ole nähdäksemme noteerattu mitenkään.

Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus asumiseen, yrittämiseen ja sujuvaan arkeen koko Suomessa. Koronakriisi on korostanut sen merkitystä, että kansalaisilla on saatavilla toimivat verkkoyhteydet koko maassa. Hallitusohjelmassa yhdeksi haasteeksi on todettu nopeiden viestintäyhteyksien saatavuus. Digiverkkojen kehittäminen parantaa maan eri alueiden saavutettavuutta ja paikkariippumattomuutta. Kuituverkkojen rakentaminen työllistää paikallisesti, edistää digitalisaation edellytyksiä sekä tukee hallituksen hiilineutraaliustavoitetta ja siirtymää hiilivapaaseen kiertotalouteen.


Markus Lassheikki

kehitysjohtaja

+35820 413 2481

+35840 779 9680