null Vinkkejä onnistuneeseen puukauppaan

Artikkeli – Puumarkkinat

Vinkkejä onnistuneeseen puukauppaan

5.12.2018

Puukaupan suunnittelu kannattaa aloittaa yhteydenotolla omaan asiantuntijaan, joka löytyy metsänhoitoyhdistyksestä.

Yhdessä selvitetään metsän hakkuumahdollisuudet. Sovitaan hakkuualueen (myyntierän) koosta. Rajataan alue kartalle ja maastoon. Selvitetään alueella mahdollisesti olevat arvokkaat luontokohteet, jotka vaativat  erityiskohtelun.

Kannattaa selvittää alueen kaavallinen tilanne ja mahdolliset tonttialueet, jotka vaativat erityishuomiota.

 

Kauppakirja

Puun määrä, hinta ja muut puukaupan ehdot kirjataan kauppakirjaan (metsänhakkuusopimukseen), jonka myyjä ja ostaja allekirjoittavat. Kauppakirjassa sovitaan mitta- ja laatuvaatimuksista, korjuumenetelmistä, ennakkorahoituksesta ja maksuaikataulusta sekä mahdollisesta puun menekinedistämismaksusta (Metsäsäätiön maksusta).

Markkinataloudessa kysynnän ja tarjonnan tasapaino ratkaisee puukaupan toimivuuden. Myyntiä harkitsevan metsänomistajan on joka kerta neuvoteltava kaupan ehdot tapauskohtaisesti.

Perehdy puukauppaa tehdessäsi kauppasopimuksen koko sisältöön. Pelkät puun yksikköhinnat eivät ratkaise sitä, mikä on metsänomistajalle paras vaihtoehto. Tukkiosan tarkka hyödyntäminen on puukaupan lopputuloksen kannalta erittäin merkittävä asia, ja siinä on suuria eroja ostajittain. Metsänhoitoyhdistykset tietävät kuinka eri puun ostajat puuta katkovat.

 

Pystykauppa vai hankintakauppa

Pystykaupassa luovutat metsänhakkuuoikeuden puunostajalle. Puun hinta määritellään siten, että se sisältää pystyssä olevan puun arvon. Solmit ostajan kanssa hakkuusopimuksen ja sinulle maksetaan puusta kantohintaa. Ostaja hoitaa hakkuun ja metsäkuljetuksen sekä vastaa korjuun toteutuksesta ja korjuujäljen laadusta.

Kun valitset hankintakaupan ja hoidat hakkuutyön itse, solmit hankintasopimuksen ja sinulle maksetaan puusta hankintahintaa.

Seuraava tarkastelu rajoittuu lähinnä pystykauppaan.

Metsänhoitoyhdistyksestä asiantuntija-apua

Metsänhoitoyhdistyksessäsi tiedetään paikallinen puumarkkinatilanne ja ajankohtainen puun tarve ostajittain.

Puun kysyntä vaihtelee vuosittain ja eri vuodenaikoina jopa viikoittain. Alkuvuodesta kysytään talvikorjuuseen sopivia kohteita, keväällä taas sulan maan aikana korjattavia puustoja. Myös tukkipuun, kuitupuun ja energiapuun kysyntätilanne vaihtelee alueittain.

Metsänomistaja tekee puukaupan keskimäärin parin kolmen vuoden välein, ja oma asiantuntemus voi hyvin olla puutteellinen. Puukauppa vaatii paljon erityisosaamista, jotta puuerästä saa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tämän vuoksi kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistysten osaamista puukaupan teossa.

 

Metsäsuunnitelma antaa perustan

Tilakohtainen metsäsuunnitelma antaa perustan myyntikohteen valinnalle. Toisaalta metsäteollisuustuotteiden markkinatilanne ohjaa myyntikohteen sijoittelua niille metsikkökuvioille, joista voidaan hakata kulloisenkin markkinatilanteen mukaisia kysytyimpiä puutavaralajeja.

 

Erilaiset hakkuukohteet

Tukkivaltaiset uudistushakkuukohteet ovat yleensä läpi vuoden kysyttyjä, mutta korjuuajankohta asettaa rajoituksia. Sulan maan aikana korjuukelpoiset kohteet ovat erityisesti keväällä haluttuja. Silloin korjuu toteutuu tavallisesti muutaman kuukauden sisällä kaupan solmimisesta. Talvikorjuukohteet korjataan jäätyneen maan aikana. 

Samassa puukaupassa voi olla erityyppisiä hakkuukohteita eli leimikoita. Silloin hinnoittelu on syytä selvittää hakkuutavoittain, erikseen uudistushakkuut ja harvennukset sekä kesä- ja talvikorjuukohteet.

Puuston ja korjuuolojen laatutekijöihin on syytä kiinnittää huomiota. Hyvälaatuisista kohteista maksetaan keskimääräistä parempaa hintaa ja heikommat kohteet jäävät huonommalle hintatasolle. Yhteisiä suosituksia ei näiden tekijöiden vaikutuksista ole, vaan jokaisessa kaupassa ne on hinnoiteltava erikseen.

 

Ostajien monenlaiset tarpeet

Metsäteollisuuden keskittyminen on vähentänyt puun ostajia. Useita puun ostajia löytyy kuitenkin lähes koko maassa. Tukkipuustoista kannattaa aina pyytää useita tarjouksia, kilpailutuksen kautta puukaupan lopputulos paranee.

Paikallisten sahojen tarpeet tuovat vaihtoehtoja markkinointiin. Jotkut ostajat haluavat kuusitukkia, toiset mäntytukkia, vaihdellen sahatavaran markkinatilanteen mukaan. Koivutukkia kysytään vanerin valmistukseen. Myös haapa on noussut markkinakelpoiseksi ja arvostetuksi puuksi.

Metsäenergiamarkkinat ovat tuoneet uutta virettä puukauppaan. Viime vuosina energianpuun hankintaan erikoistuneet yritykset ovat lisääntyneet koko maassa. Metsäenergian kasvava käyttö parantaa erityisesti pieniläpimittaisen puun markkinointimahdollisuuksia. 

Erikoispuutavaralajit antavat alueittain lisäarvoa kaupalle. Siksi tarjouksessa on syytä tuoda esille pylväät, parrunaiheet, pikkutukit, tyvikoivut, sorvikuuset ja muut erikoispuut. Sähköinen puumarkkinapaikka parantaa erikoispuutavaralajien myyntimahdollisuuksia. (kuutio.fi)

 

Hintavertailu

Hintavertailussa on otettava huomioon eri puunostajien laatutekijät, minimiläpimitat, katkonta ja tukkipituudet.

Myyntipäätöstä ei pidä tehdä vertailemalla vain eri ostajien tarjoamia yksikköhintoja. Pelkästään tukkien ja kuitupuiden kantohinnat kiintokuutiometriltä eivät ratkaise kaupan kannattavuutta. Tukkiosuuden täysi hyödyntäminen nostaa kaupan arvoa merkittävästi.

 

Tukkia, kuitupuuta vai energiapuuta

Tukkien minimiläpimitat ja tukkipituudet vaihtelevat ostajittain. Hyvä mänty- ja kuusi- tai koivutukin hinta voi johtua siitä, että kyseinen ostaja hakkaa vain rungon parhaat osat sahateollisuuden tarpeisiin tukeiksi ja suurin osa tukkirungosta hakataan halvemman kuitupuun kasaan tai energiapuun kasaan.

Samantyyppisissä puustoissa tukkiosuus voi vaihdella kymmeniä prosentteja koko puuerässä riippuen siitä, mitä tukkien läpimittoja ja pituuksia käytetään.

 

Sopimusehdot tutkittava tarkoin

Kauppakirjan liitteeksi on otettava kauppaa koskevat puutavaralajien laatuvaatimukset. Niitä on noudatettava korjuun yhteydessä eikä ostaja voi niitä yksipuolisesti lähteä muuttamaan. Myyjän on siksi tarkkailtava korjuuta ja valvottava, että laatuvaatimuksia noudatetaan korjuussa kauppakirjan edellyttämällä tavalla.

Kaikki kaupan kohteena olevat puutavaralajit on lueteltava kauppakirjassa, myös erikoispuutavaralajien nimikkeet ja määräarviot. Puunkorjuu kohdistuu kauppakirjassa mainittuihin puutavaralajeihin, jolloin muut puut eivät kuulu kauppaan.

 

Puutavaran mittaus

Puutavaran mittausmenetelmä hyväksytään kaupan yhteydessä kuten muutkin kaupan ehdot ja kirjataan kauppakirjaan. Ennen mittausta on sovittava mittauksen kohde, mittayksikkö, mittausmenetelmä ja mittaaja. Kauppakirjaan kirjataan myyjän ja ostajan nimet ja osoitteet. Suomessa puutavaran mittauksessa käytetään yksikkönä kuorenpäältä mitattua kiintokuutiometriä. Mittauksen maksaa puun ostaja. Vahvistetut mittausmenetelmät löydät täältä: http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/mittaus-menetelmat.htm

Puutavaran mittauslain mukaan jokaisesta puukaupasta on laadittava mittausasiakirja. Tällä mittaustodistuksella yleensä hyväksytään puutavaran hakkuu ja ajo oikein suoritetuksi. Tällöin on esitettävä mahdolliset korvausvaatimukset, jos sopimuksen ehdoista on poikettu tai korjuu ei vastaa hyvää työn jälkeä. 

 

Puukaupan maksut

Puukaupan maksuissa on vakiintunut käytäntö. Kaupan solmimisen jälkeen kuukauden kuluessa maksetaan ensimmäinen maksuerä. Sen suuruus neuvotellaan tapauskohtaisesti kuten kaupan muutkin ehdot. Kaupan ennakko voi olla esimerkiksi 25-30 prosenttia arvioidusta kaupan kokonaisarvosta. Yhtä hyvin sen voi neuvotella jopa 100 prosenttiseksi.

Lopullinen kaupan arvo selviää loppumittauksen mukaisten puumäärien perusteella. Toinen maksuerä sovitaan yleensä maksettavaksi 6-8 kuukauden kuluessa puukaupasta, viimeistään loppumittauksen yhteydessä. Loppumaksu suoritetaan kuukauden kuluessa loppumittauksesta. Nopea maksuaikataulu on rahanarvoinen asia, joka on otettava huomioon tarjouksia vertailtaessa. 

Metsänomistaja voi esittää omia erityisehtojaan, jotka puunkorjuussa on otettava huomioon. Näitä voivat olla esimerkiksi kesäkorjuuseen liittyvä juurikäävän torjunta, luontoarvot ja teiden käyttö. Metsätilan rajalinjat on syytä selvittää ostajan kanssa yhdessä.

Kauppasopimuksen lisäehtoihin on kirjattava kaikki erityisehdot. Suulliset sopimukset tahtovat unohtua ja muistikuvat muuttuvat ajan kuluessa.

 

Puukaupan ajoitus

Puukaupan ajoitusta on syytä harkita, sillä puumarkkinatilanne vaihtelee vuosittain ja myös vuoden sisällä. Seuraamalla metsäteollisuuden vientimarkkinauutisia ja suhdanne-ennusteita voi arvioida kulloinkin vallitsevaa teollisuuden puuntarvetta. Lisäviestejä antavat metsäteollisuusyritysten osakekurssien kehitys ja yleinen taloudellinen tilanne.

Asiantuntija on turvaamassa onnistunutta puukauppaa. Yksittäiseen puukauppaan vaikuttavat monet tekijät, joten asiantuntijan apu on usein paikallaan.

 

Yritysten yhteistyösopimukset heikentävät puumarkkinoiden toimivuutta

Metsäyhtiöt tarjoavat metsänomistajille yhteistyösopimuksia. Niiden edullisuus metsänomistajille on kyseenalainen.

Metsänomistajalle on tarjottu puukaupan houkuttimiksi muun muassa maanmuokkausta, metsänviljelytyötä ja maksutonta tilakäyntiä tai erilaisia bonuksia. Kauppaan kytketään palveluja ja lisäetuja, jotka hämärtävät kaupan kokonaisarvon määrittelyä. Kyseiset edut voidaan kuitenkin huomaamatta menettää hinnoittelussa ja tukkirunkojen hyödyntämisessä. 

Metsäyhtiöiden sopimuksissa luvataan hinnan tarkistusta alkuvuoden kaupoille, jos hinta nousee loppuvuodesta. Lupaus ei toteudu, jos alkuvuonna syntyy riittävästi puukauppoja. Tällöin kesäkorjuukohteet jäävät huomiotta hinnoittelussa ja lopullinen hinnan tarkistus jää kokonaan ostajan ehtojen varaan. Menettely on varsinkin kuitupuun hintakehityksen kannalta ongelmallinen.

Katso myös: Puumarkkinat

 


aiheet: puukauppa, kuitupuu, energiapuu, metsäsuunnitelma, kauppakirja, hakkuukohteet, hintavertailu, tukki, sopimusehdot, metsänhoitosuunnitelma

Suositellut artikkelit

Vuoden 2018 poikkeuksellisen kiivaan hakkuun ja puukauppatahdin jälkeen kehitys palautuu maltillisemmalle uralleen. Kertyneet puuvarastot ja tuontipuun käyttö...

Puukaupan yhteydessä tulee aina kiinnittää huomiota mittaukseen ja katkontaan, mutta myös myyjälle puukaupan jälkeen luovutettaviin mittausasiakirjoihin ja niiden sisältöön, muistuttaa MTK.