null MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.

Lausunto

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.

5.10.2021

Valtiovarainministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.

MTK:n näkemyksen mukaan hallituksen esitys noudattaa biokaasun pientuotannon osalta syksyn 2021 budjettineuvotteluissa saavutettua kompromissia biokaasun verotuskohtelusta. MTK pitää biokaasun pientuotannon säilyttämistä verovapaana menettelyltään selkeänä. MTK myös tukee hallituksen esityksen tavoitetta, jonka mukaan biokaasun lämmitys- ja työkonekäyttö muualla kuin siirtoverkossa säilyisi edelleen verottomana. 

MTK huomauttaa, että sivulla 22 todettua lausetta kestävästi tuotetun biokaasun osalta tulisi tarkentaa: Edellä mainitut ehdotukset koskisivat kestävästi tuotettua biokaasua, siltä osin kuin tuotanto kuuluu biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun kestävyyslain soveltamisalaan. 

Marinin hallitusohjelmassa on todettu, ettei maatalouden kustannuksia nosteta esimerkiksi verotuksen kiristämisen kautta. Annettu hallituksen esitys luonnos kuitenkin laajentaa biokaasun verotusta nykyisestä erityisesti verkkoon syötetyn kaasun osalta. Sikäli esitys sisältää mahdollisuuden, että maatalouden verotus kiristyisi hallitusohjelman vastaisesti. Että voitaisiin varmistua, ettei kyseinen laajentaminen varmasti kasvata maatalouden kustannuksia verotuksen kautta, olisi perusteltua laajentaa maatalouden energiaveron palautusjärjestelmä koskemaan myös nestekaasua ja biokaasua siltä osin, kun sitä aletaan valmisteverottamaan. Muutos toteuttaisi näin polttoaineneutraalin verotusmenettelyn myös maatalouden energiaveron palautusjärjestelmän sisällä ja olisi verotuksen rakenteen kannalta ehyt, kuitenkin varmistaen hallitusohjelmakirjauksen toteutumisen myös tältä osin. 

MTK:n esittämällä muutoksella olisi päästöjä vähentävä vaikutus, kun polttoöljyn käyttöä siirtyisi käyttämään maakaasua ja myöhemmin biokaasua. Kotimaisen biokaasun tuotannon lisääntyessä, olisi valmista laitoskapasiteettia valmiina, esimerkiksi viljan kuivaamoissa, joka voisi siirtyä käyttämään välittömästi tarjonnan lisääntyessä biokaasua. Tällöin myös maakaasun päästöistä päästäisiin eroon. Muutos mahdollistaisi ennen kaikkea sellaisten maatalouden yhteyteen suunniteltujen biokaasuinvestointien toteutumisen, joissa ylittyy hallituksen esitykseen kuvattu pientuotannon verottoman osuuden ylitys. Verorajan ylityksestä ei tulisi verotuksen optimoinnin väline tai investointien mittakaavaa ohjaava asia. 

MTK esittää, että hallituksen esitystä muutettaisiin seuraavasti:  

”Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 1 § ja 4 §:n 1 momentti,  sellaisina kuin ne ovat 1 § osaksi laissa 1133/2013 sekä 4 §:n 1 momentti laissa 1034/2020,  ja lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 919/ 2008 ja 1186/2014, uusi 12 ja 13  kohta seuraavasti: 

1 § Lain soveltamisala 

Ammattimaisella maataloudenharjoittajalla on oikeus hakemuksesta saada maataloudessa käyttämästään polttoöljystä, nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta tai sähköstä valmisteveron palautusta siten kuin tässä laissa säädetään. 

Ammattimaisella vesiviljelijällä on oikeus hakemuksesta saada vesiviljelyssä käyttämästään polttoöljystä, nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta tai sähköstä valmisteveron palautusta siten kuin tässä laissa säädetään.  

Tätä lakia ei sovelleta yksityistaloudessa käytettyihin energiatuotteisiin. 

Tätä lakia ei sovelleta ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytettyyn sähköön silloin, kun sähköstä maksetaan valmisteveroa sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteen verotaulukon 2 veroluokan II mukaisesti. 

2 § Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

12) ammattimaisella vesiviljelijällä, jäljempänä hakija, luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä  taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yhteenliittymää, joka harjoittaa vesiviljelyä  ja jolle siitä syntyvä liikevaihto ylittää arvonlisäverolain (1501/1993) 3 §:n 1 momentissa  säädetyn määrän; 

13) ammattimaisella vesiviljelyllä tarkoitetaan hakijan omistuksessa olevien vesieliöiden, kuten  kalojen, simpukoiden ja äyriäisten, kasvatusta tai viljelyä, jossa käytetyllä tekniikalla on  tarkoitus lisätä kyseisten eliöiden tuotantoa ympäristön luonnollista kapasiteettia suuremmaksi. 

4 § Veronpalautuksen määrä 

Hakijalle palautetaan valmisteveroa verovuoden aikana maataloudessa ja vesiviljelyssä käytetystä, 

Suomessa verotetusta kevyestä polttoöljystä, raskaasta polttoöljystä, biopolttoöljystä, nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta sen mukaan kuin rikittömän kevyen polttoöljyn, raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn, nestekaasun, bionestekaasun, nestekaasun ja bionestekaasun seoksen tai niitä korvaavan tuotteen energiasisältöverosta säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994). Biopolttoöljystä, joka kuuluu edellä mainitun lain 2 §:n 27 kohdan b alakohdassa määritellyn lyhenteen T mukaiseen tuotteeseen, palautetaan 2,1 senttiä litralta ylittävä osuus energiasisältöverosta. Sähköstä palautetaan veroa 2,19 senttiä kilowattitunnilta. Nestekaasusta palautetaan X,X snt/kg. Bionestekaasusta palautetaan X,X snt/kg. Nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta palautetaan X,X snt/kg. Palautusta maksetaan polttoöljyn, nestekaasun, bionestekaasun, nestekaasun ja bionestekaasun seoksen tai niitä korvaavan tuotteen tai sähkön kulutusajankohtana voimassa olevan palautusmäärän mukaisena. 

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.” 

Edellä mainittujen muutosesitysten ohella MTK huomioi, että hallituksen esityksen sivulla 41 todetaan, että vuonna 2022 verokausi olisi poikkeuksellisesti kalenterivuosi johtuen notifikaatiomenettelystä. MTK pitäisi perusteltuna, että ainakin pientuotannon ylärajan alle jäävän osuuden osalta pelkkä vuosi-ilmoitus olisi hallinnollisesti verovelvollisille kevyempi järjestely myös vuoden 2022 jälkeen. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 


Timo Sipilä

verojohtaja

+35820 413 2391

+35840 505 9179

Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541

aiheet: lausunto