null MTK lausunto valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi polttoturpeen verotusta koskeviksi muutoksiksi

Lausunto

MTK lausunto valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi polttoturpeen verotusta koskeviksi muutoksiksi

13.8.2021

Valtiovarainministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta. 

”Esityksessä esitetään polttoturpeen verottoman käytön soveltamisalan laajentamista nykyisestä vuosina 2022–2029. Vuosina 2022–2026 verotonta olisi alle 10 000 megawattitunnin vuotuinen käyttö ja vuosina 2027–2029 alle 8 000 megawattitunnin vuotuinen käyttö. Verottomuus koskisi kaikkia polttoturvetta käyttäviä voimalaitoksia ja lämpökeskuksia.” 

MTK kannattaa esitystä. Esitys noudattaa Laaja-alaisen turvetyöryhmän toimenpidesuositusta. Turvetyöryhmä arvioi toimenpiteen tarpeen kiireelliseksi. 

”Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön polttoturpeen verotuksen lattiahintamekanismi, jonka avulla varmistettaisiin turpeen energiakäytön väheneminen myös päästöoikeuden hinnan laskiessa.” 

MTK näkee lattiahintamekanismin käyttöönoton tarpeettomana. Päästöoikeuden hinnat ovat yli kaksinkertaistuneet siitä hetkestä, kun poliittinen päätös lattiahintamekanismin valmistelusta tehtiin. EU:n Fit for 55 esitysten, kansainvälisten analyytikkoarvioiden ja jo toteutuneen markkinahintakehityksen perusteella ei ole oletettavaa, että alhaisen päästöoikeuden hintatasoon olisi paluuta. 

”Turpeen käyttäjien rekisteröitymis- ja ilmoitusvelvollisuus laajennettaisiin koskemaan turpeen verollisen käytön lisäksi myös niitä voimalaitoksia ja lämpökeskuksia, jotka käyttävät polttoturvetta lämmön tuotantoon alle verottomaksi säädetyn rajan. Tällaista käyttäjää pidettäisiin verotuksessa 

polttoturpeen pienkäyttäjänä, jota koskeva säännös sisällytettäisiin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin.” 

MTK näkee, että esitys lisäisi sellaisten elinkeinonharjoittajien hallinnollista taakkaa, jotka eivät ole verovelvollisia esitetynkään soveltamisalan laajennuksen perusteella. MTK:lle ei selviä esityksestä miksi hallinnollisen taakan kasvattaminen on tässä tapauksessa tarpeellista? 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541

aiheet: lausunto