null Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

31.5.2021

Valtioneuvosto

Lausunnonantajan lausunto

1. Palaute/kommentit luvusta 1

MTK kiittää mahdollisuudesta kommentoida asetusluonnosta.

Ehdotetun asetuksen 4 §:n mukaiseen luetteloon tulisi lisätä työllistämisen edistäminen. Yritystukien onnistumisen yhtenä mittarina käytettyä tunnuslukua ei ollenkaan mainita asetuksessa. Yrityksen kasvun luomien uusien työpaikkojen lisäksi hyväksyttävänä tuen myöntämisperusteena tulisi olla myös olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen. Vaikka yritystoiminnan tarkoituksena ei ole työpaikkojen luominen, niin julkisen tuen ohjaamisessa se kuitenkin voidaan huomioida. Erityisesti maan syrjäisillä alueilla uusien työpaikkojen luominen tai olemassa olevien työpaikkojen varmistaminen tulisi nähdä tärkeänä tuen myöntämisperusteena. Hallinnollisen taakan keventäminen on luonnollisesti hyvä tavoite. MTK kannattaa kaikkia ehdotettuja tapoja tuenhakijan hallinnollisen taakan keventämiseksi, käsityksemme mukaan ne parantavat myös tuen myöntävän viranomaisen toimintamahdollisuuksia.

2. Palaute/kommentit luvusta 2

Käsityksemme mukaan asetuksen mukaista tukea tulisi myöntää pääsääntöisesti vain pk-yrityksille. Suurten yritysten tukeminen ehdotetulla tavalla ei ole samalla tavalla välttämätöntä ja vaikuttavaa. Tukien pääpaino kaikilla tukialueilla tulisi olla pienyritystoiminnan tukemisessa. Ehdotetut avustusten enimmäismäärät ovat määriltään sellaisia, että niillä voidaan katsoa olevan merkitystä pk-yritysten hankkeiden edistämisessä. Eri tukialueiden tukitasoja ei kuitenkaan voi vielä tarkemmin kommentoida, koska noudatettavasta tukialuekartasta ei ole käytettävissä tarkempaa tietoa. 

3. Palaute/kommentit luvusta 3 - 4

Palaute/kommentit luvusta 4 - Muuta palautetta asetusluonnoksesta

Ehdotettu asetus vastaa pääosiltaan voimassa olevaa asetusta. Ehdotetut uudistukset ovat maltillisia ja perusteltuja. Asetuksen soveltamistilanteissa voi kuitenkin tulla eteen ongelmallisia tilanteita, kun tukea hakeva yritys toimii maa- ja metsätaloutta palvelevilla toimialoilla tai muuten läheisessä yhteistyössä maa- ja metsätalouden kanssa. Toivomme ministeriön vielä asetuksen jatkovalmistelun yhteydessä varmistavan asetuksen mukaisten tukimuotojen soveltuvuuden mm. maataloutta palvelevaan koneurakointiin, maa- ja metsätalouden yhteydessä harjoitettavaan maaseutumatkailuun ja hevosalan yrittäjyyteen.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

 


Vesa Malila

Järjestöjuristi

Järjestön sääntöasiat, järjestölliseen toimintaan ja yhdistysten jäsenyyksiin liittyvä juridinen tuki

+35820 413 2424

+35840 500 0878

aiheet: lausunto