null Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksista

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksista

5.10.2020

Valtiovarainministeriölle, Vero-osasto

Viite: Lausuntopyyntö 25.9.2020 diaarinumero VM151:00/2020, VN/21209/2020

Pyydettynä lausuntonaan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä maatilatalouden tuloverolain säännöksiä siten, että laissa mainittuja kertapoisto- ja menojäännösrajoja korotetaan. Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisen irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnaksi luettavan hankinnan yläraja nostettaisiin 850 eurosta 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostettaisiin 2 500 eurosta 3 600 euroon.

Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sekä maatilatalouden tuloverolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös alle 1 200 euron menojäännöksen kertapoistosta. Lisäksi ehdotetaan tuloverolaissa tarkoitetun metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston rajan nostamista 200 eurosta 600 euroon.

Muutokset maatilatalouden tuloverolakiin

Esitysluonnoksessa ehdotetaan lisättäväksi elinkeinoverolain 30 §:ään uusi 5 momentti sekä maatilatalouden tuloverolain 8 §:ään uusi 7 momentti, joissa säädettäisiin verovelvollisen mahdollisuudesta vähentää kertapoistona menojäännös, joka jää alle 1 200 euron.

MTK katsoo, että rakennuksen ja rakennelman hankintamenojen osalta sekä salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankintamenojen osalta olisi perusteltua säätää vastaava mahdollisuus vähentää kertapoistona meno tai menojäännös, joka jää alle 1 200 euron.

Metsätalouden osalta on tehtävä vastaavat muutokset

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi tuloverolain 115 §:n 3 momentissa tarkoitetun metsätalouden hankintamenon tai menojäännöksen kertapoiston rajan nostamista 200 eurosta 600 euroon. Ehdotetun säännöksen mukaan enintään 600 euron suuruinen meno tai menojäännös saataisiin poistaa kerralla.

MTK katsoo, että metsätalouteen liittyvien koneiden, kaluston ja laitteiden sekä rakennusten ja rakennelmien ja muiden hyödykkeiden hankintameno tai menojäännös tulisi saada poistaa kerralla, mikäli se jää alle 1200 euron. Vastaava raja tulisi koskea pysyvien metsäteiden rakentamismenoja ja menojäännöksiä ja metsän ojituksesta aiheutuneita menoja ja menojäännöksiä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Timo Sipilä

verojohtaja

+35820 413 2391

+35840 505 9179

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207