null Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laeiksi yksityistielain 58 §:n muuttamisesta ja luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laeiksi yksityistielain 58 §:n muuttamisesta ja luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta

7.12.2020

Asia: VN/24956/2020

Lausunnonantajan lausunto
 

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään:

Yleiset kommentit hallituksen esityksestä MTK kiittää mahdollisuudesta lausuntoon ja esittää seuraavat näkökulmat koskien yksityistielakimuutosta:

Yleistä: Yksityisteiden merkitys on Suomelle suuri. On välttämätöntä, että niiden kunnossapito sekä kehittäminen on toimivaa. Yksityisteiden laaja merkitys väyläverkkomme perustana on tunnistettu mm. Liikenne12 luonnoksessa. MTK kannattaa esitettyä lakimuutosta.

Yksityiskohdat: 58§ mukaan tieosakas voisi osallistua tiekunnan kokoukseen postin tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla lain tai tiekunnan sääntöjen estämättä, mikäli toimitsijamies tai hoitokunta tämän sallii. MTK pitää muotoiluna oikeana, koska käytännössä vain toimitsijamies tai hoitokunta pystyy määrittelemään tarkoituksenmukaiset käytännöt juuri kyseisessä kokouksessa. Pelkästään lakiin perustuva automaattinen oikeus olisi liian suuri vaatimus. MTK pitää tärkeänä, että tiekuntien valmiuksia etäkokouksiin parannetaan mm. neuvonnalla.

MTK huomauttaa, että osallistujan henkilöllisyyden toteaminen on etäosallistuttaessa pystyttävä varmistamaan.

MTK kannattaa esitystä pysyvänä toimintatavan muutoksena.

MTK haluaa lopuksi muistuttaa, että yksityisteiden kunnon parantamiseksi valtion rahoituksen määrän tulee olla huomattavasti nykyistä perustasoa korkeampi Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään: Lakiehdotukset

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810