Sisältöjulkaisija

angle-left null Ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen

Lausunto

Ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen

24.8.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö

MTK kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja kannattaa ylioppilastutkinnon uudistusta. MTK kiin-nitti huomiota, että lukiokoulutuksessa ja korkeakoulujen sisäänpääsykriteereissä on tehty nopeas-sa tahdossa monta uudistusta. Ylioppilastutkinnon painoa korkeakoulujen sisäänpääsyssä koroste-taan ja useissa yliopistoissa valitaan suoraan ylioppilastutkinnolla.

Tällä saattaa olla vaikutuksia erityisesti niiden oppilaiden korkeakouluun pääsyyn, jotka eivät lukio-aikana vielä tiedä omaa alaansa tai eivät panosta syystä tai toisesta ylioppilaskirjoituksiin. Erityi-sesti vuonna 1999 syntyneiden ikäluokka joutuu ikävään välivaiheeseen, sillä ylioppilastutkintoai-neiden uusiminen/korottaminen ajoittuu kohtaan, jolloin sekä opetussuunnitelma vaihtuu ja myös ylioppilastutkinto sähköistyy. Tämä ikäluokka joutuu opiskelemaan uusiessaan kokonaan uudes-taan esimerkiksi matematiikan, fysiikan ja kemian tavat kirjoittaa vaikkapa kaavat.

MTK haluaa painottaa, että lukion ja ylioppilastutkinnon kehittämisessä on kiireesti otettava huomi-oon lukiokoulutuksen saavutettavuus ja panostettava sähköisten yo-kirjoitusten jälkeen hetimmiten lukiokoulutuksen digitalisaatioon. Lukion rakenteellisen uudistuksen tulee olla sellainen, että sitä voidaan toteuttaa kaikenkokoisissa maamme lukioissa. Yksilön kannalta jokaisella lukiosta valmis-tuvalla tulee jatkossakin olla yhteinen yleissivistävä pohja riippumatta jatko-opintosuunnitelmista. Tämän vuoksi uudistuksen tasavertaisuuden toteutumista ja koulutuksen saavutettavuutta on arvi-oitava kansallisesti.

MTK:lla ei ole muuta huomautettavaa lakiluonnoksesta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja