Toimintopainikkeet

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

1.3.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausuttavana olevassa asetusmuutoksessa on kyse maatilojen investointituen
kohdentamisasetuksen (241/2015) muuttamisesta. Asetusta esitetään muutettavaksi siten, että 16. lokakuuta 2018 alkaen vireille pantujen tukihakemusten perusteella investointitukea olisi mahdollista myöntää parsinavettainvestointeihin, joissa navetan pinta-ala tai tilavuus ei lisäänny.

Muutos merkitsisi parsinavetoiden uudisrakennusinvestointien tuen päättymistä. Muutosesitystä koskevan valmisteluperustemuistion mukaan vuonna 2014 alkaneella nykyisellä ohjelmakaudella ei investointitukea ole enää myönnetty yhteenkään uuden parsinavetan rakentamiseen.

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää kohteliaimmin lausuntonaan seuraavaa.

MTK toteaa, että parsinavetoille ominaista on käsityövaltaisuus ja eläinten yksilöllinen käsittely.Suomessa parsinavetoidenkaan lehmät eivät ole jatkuvasti kytkettynä vaan ne jaloittelevat keväästä syksyyn ulkona. Pihatoissa puolestaan työvaiheita voidaan automatisoida ja hoitaa isojakin karjoja erittäin korkeatasoisesti.

Suomessa lainsäädäntö takaa eläinten hyvinvoinnin korkean standardin navettatyypistä riippumatta. Maidontuottajat ovat lisäksi laajasti sitoutuneet lainsäädäntötason ylittävään eläinten hyvinvointityöhön meijereiden laatuohjelmien sekä eläinten hyvinvointikorvausjärjestelmän kautta.

Yllä sanottu huomioon ottaen sekä työurien pidentämistä koskevaa tavoitetta silmällä pitäen, MTK pitää ensiarvoisen tärkeänä tuen myöntämisen jatkamista olemassa oleviin parsinavetoihin liittyviin investointeihin, joilla voidaan turvata maidontuottajan elinkeino ja mahdollistaa eläinten hyvinvoinnin edelleen vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet. Sektorin sisällä tapahtunut kehitys
on ajanut ohi parsinavetoiden uudisrakentamisen tuen tarpeesta, jonka seikan tilastot vahvistavat.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Leena Ala-Orvola
maitoasiamies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää