Toimintopainikkeet

Lausuntopyyntö Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagendasta

16.4.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

MMM pyytää lausuntoa seuraaviin kokonaisuuksiin ja kysymyksiin:

1. Motivaatio, tavoitteet ja määrittelyt:

- Ovatko tavoitteet selkeät? Määritelläänkö sininen biotalous selkeästi?

MTK pitää motivaatiota, tavoitteita ja määrittelyjä selkeinä. Tavoitteet on esitetty kysymyksinä. Sen sijaan vastaukset niihin esitetään viitekehyksenä, josta puuttuu vielä konkreettisten toimenpiteiden kuvaus.

2. Visio 2025:

o Onko visio riittävän kunnianhimoinen?

Visio 2025 on muodostettu kaksiosaiseksi. MTK pitää vision määrittelyä riittävän kunnianhimoisena. Siinä viitataan sekä verkostoitumiseen eli keskeisten toimijoiden yhteistyöhön että päämäärään eli osaamiskeskusten syntymiseen, joista käsin yhteinen tekeminen muuttaa osaamisen liiketoiminnaksi.

3. Painopisteet tutkimukselle ja osaamiselle kestävän kehityksen näkökulmasta:

- Mitkä esitetyistä monista painopisteistä ovat liiketoiminnan kehittämisen kannalta kaikkein tärkeimmät ja potentiaalisimmat? Puuttuuko jotakin oleellista?

MTK pitää hyvänä, että keskeiset painopisteiden lähtökohtana on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Painopisteiksi on asetettu 1. Kestävä ruoantuotanto 2. Puhdas vesi ja sanitaatio 3. Edullista ja puhdasta energiaa 4. Terve ja monimuotoinen vesiympäristö 5. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä 6. Terveys ja hyvinvointi. Painopisteet ovat Suomen vahvuuksista ja haasteista käsin osuvat.

MTK kiinnittää huomiota, että painopisteiden määrittelyssä ei ole tarkemmin eritelty, mitä osaamista ko painopiste edellyttää, vaikka se on toisena osana painopisteen määrittelyssä mainittu niin lyhyen ja pitkän aikavälin jaottelussa.

4. Painopisteet sinisen biotalouden liiketoiminnan kasvun edellytyksistä:

-Mitkä esitetyistä toimenpiteistä ovat kaikkein tärkeimmät? Puuttuuko jotakin oleellista?

Liiketoiminnan kasvun edellyttämiksi painopisteiksi on määritelty 1. Kestävästi hyödynnettävät vesiekosysteemit, 2. Uudet ja käänteen tekevät innovaatiot, 3. Asiakassuuntautunut arvonluonti 4. Strategiset kumppanuudet sekä 5. Fiksu hallinto. MTK ei ota kantaa painopisteiden tärkeysjärjestykseen.

Sen sijaan MTK haluaa huomauttaa, että osaamisen kokonaisuus on unohdettu kokonaan sekä edellisestä kohdasta että muutosta vauhdittavista toimenpiteistä. Tällä hetkellä kalatalouden perustutkintoa tarjoavia koulutuksen järjestäjiä on kolme Suomessa Paraisilla, Asikkalassa ja Kemissä. Lisäksi kalataloutta voi suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintona.

Viimeisimmän ammattikorkeakoulun uudistamisen ja lainsäädännön muutoksen seurauksena ammattikorkeakoulutasoista koulutusta ei järjestetä Suomessa enää lainkaan. Lainsäädännössä säilytettiin iktyonomin tutkintonimike siltä varalta, kun tulee tarve/halu AMK-tasoista koulutusta järjestää. Tämä on ehdoton puute kalatalouden ja sinisen biotalouden painopisteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi sinisen biotalouden liiketoimintaa ja innovaatiota edistävät toimenpiteet ovat epärealistisia, mikäli alan AMK-tasoinen koulutus puuttuu kokonaan.

5. Agendan toimeenpano, päivitys ja vuoropuhelun varmistaminen:

Onko esitetty toimintamalli riittävä? Miten toimintamallia voisi parantaa? Mitä ryhmiä ja organisaatioita pitäisi olla mukana?

Osaamisen kehittämisessä on tunnistettu keskeiseksi yhteistyötahoksi Opetushallituksen vetämä Osaamisen ennakointifoorumi ja sen Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ryhmä. Ryhmän tehtävänä on tunnistaa, mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan luonnonvara-alalla. Näin ollen se on keskeinen foorumi myös sinisen biotalouden osaamisen ennakoinnin kehittäjänä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää