Toimintopainikkeet

Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

2.5.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö

MTK kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. Ammatillisen koulutuksen uudella rahoitusmallilla rahoitetaan jatkossa, ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisäkoulutusta, erikoisoppilaitosten koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja tutkintotavoitteista työvoimakoulutusta sekä osaa ei-tutkintotavoitteisesta työvoimakoulutuksesta.

Rahoituksessa lisätään toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa. Uusi rahoitusmalli koostuu neljästä peruselementistä: perusrahoituksesta (opiskelijavuodet), 50%, suoritusrahoituksesta (tutkinnot ja tutkinnon osat), 35%, vaikuttavuusrahoituksesta (mm. työllistyminen ja jatko-opinnot) 15% ja strategiarahoituksesta (mm. fuusioiden tukemiseen, kehittämishankkeisiin) enintään 4%.

Nyt pyydetty asetusluonnos tekee ehdotuksen opiskelijapalautteen perusteella annattavasta rahoituksesta. Painoarvo tulee olemaan 1/6 vaikuttavuusrahoituksesta. Opiskelijapalautekyselyn vastausten perusteella jaetaan 2,5 prosenttia ammatillisen koulutuksen laskennallisesta rahoituksesta.

Kysymyksiksi asetusluonnoksessa ehdotetaan seuraavia:

1) Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa;

2) Aikaisemmat opintoni, työkokemukseni ja muu osaamiseni selvitettiin monipuolisesti;

3) Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan;

4) Kanssani selvitettiin mitä tukea tarvitsen opinnoissani, jotta saavutan tavoitteeksi asetetun osaamisen.

Tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia suorittaneiden opiskelijapalautekyselyjen väittämät ovat:

1) Minulle laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma mahdollisti opintojeni joustavan etenemisen;

2) Opetustilat, välineet, työpaikat, digitaaliset ja muut oppimisympäristöni edistivät oppimistani;

3) Olen tyytyväinen minulle tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella työpaikalla;

4) Sain riittävästi opetusta ja ohjausta, jotta opintoni etenivät suunnitellusti;

5) Sain tarvitsemaani tukea opintojeni etenemiseen;

6) Työtehtävät, joissa suoritin näyttöni, olivat aitoja;

7) Arvioijani olivat ammattitaitoisia ja asiantuntevia;

8) Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti;

9) Koulutus paransi valmiuksiani työelämään siirtymiseen, siellä toimimiseen tai jatko-opintoihin;

10) Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen;

11) Uskon, että pystyn hyödyntämään koulutuksen aikana saamaani osaamista ja ammattitaitoa;

12) Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen.

MTK pitää kysymyspatteristoa liian pitkänä, jonka seurauksena kysymyksiin ei joko jakseta vastata tai vastataan niin, että vastaukset eivät kuvaa niille annettua painoarvoa.

MTK kiinnitti huomiota, että samoja asioita kysytään useaan kertaan. Osa kysymyksistä mittaa epäolennaisia asioita ammattiin valmistumisen ja siinä tarvittavan osaamisen kannalta. Kysymykset suuntautuvat enemmänkin opetussuunnitelmaan ja tutkinnon osien valintoihin / lainsäädäntöön opintojen toteutuksessa, kuin opintojen sisältöön, niiden tuottamaan osaamiseen sekä työelämävastaavuuteen. Lisäksi koulutuksen työelämäyhteydet ja työllistymisen edistäminen opintojen aikana jäävät kokonaan mittaamatta.

MTK pyytää huomioimaan, että metsäalan ammatillisessa koulutuksessa on testattu ja käytetty opiskelijapalautetta koulutuksen laadun mittaamisessa. Nämä kokemukset olisi hyvä hyödyntää valtakunnallisen opiskelijapalautteen suunnittelussa. Tulokset on julkaistu TTS:n sarjassa 430/2017: Metsäalan ammatillisesta koulutuksesta 2011-2015 valmistuneiden oppimistulosten työelämävastaavuus ja laadullinen työllistyminen 2017.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
tominnanjohtaja

Susanna Aro 
koulutusjohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää