Toimintopainikkeet

Luonnokset luomukeruutuotannon ja keruutuotteiden ostotoiminnan päivitetyiksi ohjeiksi

4.5.2018

Evira

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto oheisista ohjeista ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Luomukeruu tarvitsee ohjeet, jotka mahdollistavat Suomen ainutlaatuisten keruualueen hyödyntämisen

Lausuntokierroksella oleva ohjeistus ei valitettavasti tätä tee. Päinvastoin, ohjeet lisäävät byrokratiaa, keruualueiden selvittämisen kustannuksia ja siten hankaloittavat Suomen luomukeruualan säilymistä ja laajentamista ja samalla vaarantavat vahvassa kasvussa olevan luomuluonnontuotealan taloudellisten mahdollisuuksien hyödyntämistä.

MTK:n esitykset:

1. Luomukeruu tarvitsee omat ohjeensa

Lausunnolla oleva ohjeistus on nyt yhdistetty kasvintuotannon ohjeisiin. Se tekee luomukeruun ohjeistuksesta vaikeaselkoisen. Ohjeistuksen kohderyhmässä on jatkossa varmasti myös maanomistajia, jotka eivät kasvintuotannon osalta ole luomussa, joten heille ohjeet lienevät vieläkin hankalammat. Luomukeruun ohjeistuksen pitää ehdottomasti olla oma erillinen ohjeistuksensa, jossa on yhdistetty luomukeruutuotannon ja keruutuotteiden ostotoiminnan ohjeet.

2. Palautetaan ohje uudelleen työryhmän valmisteltavaksi

Ohjeiden uusimisen tavoitteena oli kaupallisen keruun turvaaminen. Lausunnolla oleva ohjeistus on selvästi keskeneräinen ja sisältää useita epäselviä kysymyksiä ja tulkintoja eikä vastaa tarkoitustaan. Valvonnan uskottavuuden ja läpinäkyvyyden kannalta on tärkeää, että ohjeistus laaditaan huolella vastaamaan toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksia. MTK esittää työryhmän perustamista, jossa on myös käytännön toimijat mukana. Työryhmä tulee asettaa välittömästi ja siihen tulee ottaa mukaan metsäalan tiedontuottamisen asiantuntijoita. Työryhmän tulee toimia niin, että uudistetut ohjeet ovat valmiina jo keruukaudelle 2019.

Metsälainsäädännössä tapahtuneet muutokset:

Luomukeruualueiden toteutuksen toimintamalliin vaikuttavat myös lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Keskeisiä lakeja ovat mm. Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013), Laki metsänhoitoyhdistyksistä (1998/534) ja Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (2011/419). Metsänhoitoyhdistysten asema on lakimuutosten myötä muuttunut, ja juurikäävän torjunta on säädetty metsän hakkaajan (puun ostaja) velvollisuudeksi eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Toisaalta metsiä koskevan paikkatiedon kehitys ja metsävaratiedon saatavuus ovat luoneet uusia mahdollisuuksia luomuehtojen täyttymistä koskevien tietojen hallintaan.

Esitetyssä mallissa on useita epäselviä ja täsmentämättömiä kohtia:

Luomukeruutuotantoon sovelletaan luonnonmukaista kasvintuotantoa koskevia tuotantoehtoja. Epäselväksi jää, sovelletaanko ja kuinka metsäalueisiin ja niillä kasvaviin kasveihin/keruutuotteisiin rinnakkaisviljelyä koskevia ehtoja ja luontaisesti kasvavaa luonnonvaraista kasvia koskevaa määritelmää. Tilalla tai metsäalueella voi olla sekä luomukeruualueita, siirtymävaiheen alueita, että muita (lannoitettuja, juurikäävän torjunta urealla) alueita. Monivuotisten lajien, joiden lajikkeet eivät helposti erotu toisistaan, osalta todetaan, että niiden rinnakkaisviljelyyn tarvitaan siirtymävaiheessa ELY-keskuksen lupa. Toisaalta ohjeen kohdassa 18. ei esitetä täsmennystä siitä, sovelletaanko rinnakkaisviljelyä koskevia ehtoja luomukeruualueisiin tai esitetä mahdollisia poikkeuksia ko. alueita koskien.

Luomu edellyttää, että keruu kohdistuu luontaisesti kasvaviin luonnonvaraisiin kasveihin tai niiden osiin. Eviran tulkinnan mukaan tällaiseksi kasvilajiksi katsotaan kasvilaji, jota ei ole tarkoituksella kylvetty tai istutettu. Ohjeessa ei ole esitetty tulkintaa siitä, miten tätä sovelletaan viljelemällä (kylvämällä tai istuttamalla) perustettuihin metsiköihin ja näistä kerättyihin puuperäisiin tuotteisiin (esim. mahla, kuusenkerkät, siemenet, kävyt).

Luvussa 21 esitetään, että metsänhoitoyhdistyksen yleiskokous (nykyisin valtuuston kokous) voisi tehdä päätöksen yhdistyksen jäsenten metsien liittämisestä luomukeruualueeseen ja että metsänhoitoyhdistys toimittaisi selvittäjälle luomuehtojen täyttymisen kannalta tarvittavat tiedot. Yhdistyksen jäsenenä oleva metsänomistaja olisi siis automaattisesti mukana luomukeruualueessa ellei erikseen kieltäytyisi. Toisaalta myös maanomistajalta vaaditaan kuitenkin myös sitoutumista luomutuotannon ehtojen noudattamiseen.

Luomukeruualueilla ei ole sallittua käyttää lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita lukuun ottamatta puuntuhkaa, harmaaorvakkasientä juurikäävän torjunnassa ja monisärmiövirusta mäntypistiäisen torjunnassa. Metsänomistaja voi toteuttaa metsänlannoituksen itse tai ostaa palvelun myös muulta toimijalta kuin metsänhoitoyhdistykseltä. Metsänomistajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa näistä lannoituksista metsänhoitoyhdistykselle.

On myös epätodennäköistä, että automaattinen sitoutuminen luomukeruualueeseen muodostaisi metsänomistajan ja metsänhoitoyhdistyksen välille sellaisen velvoittavan sitoumuksen, jonka perusteella yhdistys voisi vaatia näiden tietojen toimittamista.

Laki metsätuhojen torjunnasta velvoittaa metsän hakkaajan huolehtimaan juurikäävän torjunnasta eteläisessä ja keskisessä Suomessa havupuuvaltaisissa metsissä toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana. Vastuu on siis metsän hakkuuoikeuden haltijalla (puun ostaja) eikä metsänomistajalla. Pystykaupalla myytävissä leimikoissa puun ostaja myös määrittelee ympäri vuoden korjattavissa olevissa kohteissa hakkuun ajankohdan. Juurikäävän torjunta puolestaan sisältyy hakkuuoikeuden haltijan ja urakoitsijan väliseen sopimukseen työn suorittamisesta ja lopulta vain urakoitsija tietää, mitä torjuntamenetelmää (urea vai harmaaorvakka) on käytetty. Metsänomistajalla ei siis ole edes tietoa mahdollisesta luomuehtojen täyttymisestä tai täyttymättömyydestä eikä näin ole myöskään metsänhoitoyhdistyksellä.

Luomuehtojen täyttymisen kannalta tarvittavien tietojen kerääminen ja päivittäminen ovat metsänhoitoyhdistykselle ylimääräinen työ, joka ollessaan mahdollistakin, aiheuttaa lisäkustannuksia.

Esitetyssä mallissa myös vastuukysymykset jäävät epäselviksi. Vastaisiko metsänhoitoyhdistys mahdollisista puutteellisista tai virheellisistä tiedoista ja näiden mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista ketjun muille toimijoille? Voiko metsänhoitoyhdistyksen yleisen kokouksen päätös ylipäätään velvoittaa metsänomistajaa sitoutumaan luomutuotannon ehtojen noudattamiseen ja toimittamaan tarpeelliset tiedot metsänhoitoyhdistykselle?

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Jukka Markkanen
asiantuntija

Juha Hakkarainen
metsäjohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää