Toimintopainikkeet

Maantie- ja rautatiealueiden toissijaista käyttöä koskeva selvitys

8.5.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. 

MTK pitää tehtyä selvitystä erittäin tarpeellisena ja tehtyä työtä erittäin perusteellisena katsauksena aiheeseen. MTK:n näkökulmasta maantie- ja rautatiekiinteistöihin rajautuvien kiinteistöjen käyttämiselle aiheutuvat rajoitukset ovat ongelma ja niistä pitäisi päästä eroon. 

MTK katsoo, että valtion tulisi edistää yhteistä hyvää eli esimerkiksi sähkö- ja televerkkojen rakentamista. Niiden rakentamista esimeriksi maantiekiinteistölle helpottavat ja nopeuttavat toimet ovat tervetulleita koko yhteiskunnan infran parantamiseksi ja varmistamiseksi. 

Mainostamisen vapaus turvattava 

MTK muistuttaa tienvarsien mainostamiseen liittyvien kysymysten olevan erittäin tärkeitä maaseudun palveluyrityk­sille ja siksi mainostamisen byrokratiaa vähentävät toimet ovat erittäin tervetulleita. MTK painottaa lupaprosessien jatkosuunnittelun huolellisuutta ja pyrkimystä todelliseen sääntelyn keventämiseen. Maaseutuyrittäjien kannalta on olennaista mahdollisuus mainostaa yrityksen palveluita eikä niinkään lupaprosessin sujuvuus, jos lähtökohtana on kuitenkin mainosten kieltäminen. Tätä näkökulmaa tulee tulevassa lainvalmistelutyössä tarkastella erityisellä huo­lella. 

Yksityisille kiinteistölle ulottuvat väylien suoja-alueet jätettävä ulkopuolelle 

MTK muistuttaa selvityksen koskevan vain maantie- tai ratakiinteistön aluetta eli valtion omistamaa kiinteistöä. Maanteiden ja rautateiden suoja-alueet ulottuvat usein naapurikiinteistöjen alueelle, eikä niitä tule sotkea selvityk­sessä tarkoitettuihin alueisiin. 

MTK on huolestunut esim. ulkomainontaan liittyvistä näkemyksistä, joita voitaisiin ryhtyä soveltamaan myös maan­tiekiinteistön ulkopuolella, mutta suoja-alueella sijaitseviin mainoslaitteisiin. Nämä mainoslaitteet ovat pystytetty tienpitäjän luvalla, mutta kyse on kiinteistön omistajan ja mainosfirman välisestä yksityisoikeudellisesta sopimuk­sesta, jota ei tule yrittää säädellä takautuvasti. MTK painottaa, että uudet mainoslaitteiden pystyttämistä koskevat menettelyt tulee kohdistaa vain mahdollisten lainsäädäntömuutosten jälkeen pystytettäviin mainoksiin. 

MTK painottaa, että kyse on maanomistajan liiketoiminnasta, eikä omaisuudensuojakysymystenkään vuoksi tule kohdistaa jälkikäteistä säätelyä. 

Puutavaran kuormaus 

Selvitystyössä esitetään puitelupajärjestelmää alemman tieverkon alueella tapahtuvan raakapuun varastoinnin ja kuormauksen luvituksen ratkaisemiksi. 

MTK muistuttaa jo eduskunnassa olevasta maantielain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä, jossa puu­tavaran varastoinnin ja kuormaamisen sallimista yhdysteiden ja seututeiden varrella. Nykyisin tämä toiminta on vaatinut EL V-keskukselta haetun maksullisen luvan, jotka on myönnetty käytännössä aina kunhan hakija on mak­sanut siitä veloitetun maksun. MTK pitää tärkeänä turhien normien purkamista ja kustannusten vähentämistä. 

MTK katsoo, että HE:n mukainen normien purkaminen on tervetullutta, eikä byrokratiaa pidä lisätä esimerkiksi nyt esitetyllä puitelupajärjestelmällä. 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 

Marko Mäki-Hakola 
elinkeinojohtaja 

Simo Takalammi
lakimies 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää