Toimintopainikkeet

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta


10.8.2018

Maa- ja metsätalousministeriö


Luonnoksessa esitetään, että kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin lisättäisiin säännös, joka mahdollistaisi automaattisen päätöksenteon taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tuen myöntämisessä. Tarkoituksena on mahdollistaa automaattinen päätöksenteko silloin, kun tuen myöntämisen edellytyksenä olevat seikat on mahdollista tarkistaa automaattisesti metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Esitetyn säännöksen nojalla ei voisi tehdä kielteisiä tukipäätöksiä. 


MTK pitää esitettyä muutosta kannatettavana ja tarpeellisena.  Lakimuutos nopeuttaa tukipäätösten tekoa, säästää metsäkeskuksen resursseja sekä antaa mahdollisuuden suunnata henkilöstön työpanosta aidosti metsätalouden ja metsäsektorin kehittämisen kannalta olennaisempiin tehtäviin. EU:n valtiontukisääntöjen edellyttämä hankkeiden kaksivaiheinen käsittely lisäsi kemeraan liittyvää tukibyrokratiaa ja tällä päätöksellä sitä voidaan osittain lieventää.  


MTK korostaa, että metsätietojärjestelmään sisältyvien aineistojen laatu ja luotettavuus ovat ensisijaisen tärkeitä sekä päätösten oikeellisuuden, metsänomistajien oikeusturvan, että koko kemera-järjestelmän hyväksyttävyyden ja uskottavuuden kannalta. Aineistojen kattavuutta, laatua ja luotettavuutta tulee edelleen kehittää yhteistyössä tiedontuottajien kanssa.  


Lisäksi luonnoksessa esitetään muutoksenhakua koskevan säännöksen tarkistamista niin, että jatkossa oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun hallinto-oikeuden päätökseen saisi hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Säännös ei koske takaisinperintää, sopimuksen purkamista ja irtisanomista eikä asiamiehelle määrättyä väliaikaista kieltoa, joihin muutosta haetaan hallinto-oikeudesta ilman oikaisuvaatimusmenettelyä. Muutosesityksen perusteluissa todetaan, että oikaisuvaatimusmenettelyn piiriin kuuluvat rahoituslain nojalla tehtävät päätökset eivät pääsääntöisesti ole yksilön oikeusturvan kannalta merkittäviä. 


MTK pitää esitettyä muutosta perusteltuna. Hallintolainkäyttölain 13.2 §:n mukaan valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen on myönnettävä, jos korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on tarpeen lain soveltamisen, oikeuskäytännön yhtenäisyyden, asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen tai muun painavan syyn vuoksi. Metsänomistajan oikeusturvan kannalta olennaisissa tapauksissa mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen olisi siis edelleen olemassa. Ennakkoon ei kuitenkaan ole mahdollista arvioida, kuinka hallintolainkäyttölain 13.2 §:ää yksittäisissä kemera-järjestelmään liittyvissä tapauksissa tulkittaisiin, minkä vuoksi lakimuutoksen vaikutuksia muutoksenhakuun tulee seurata. 


Helsingissä elokuun 10. päivänä 2018  

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y. 

 

                                        Juha Hakkarainen                    Lea Jylhä 

Metsäjohtaja                             Metsäasiantuntija 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää