Toimintopainikkeet

U 84/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (ympäristöraportointiasetus)

26.9.2018

Eduskunta

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asiassa ja toteaa seuraavaa:

MTK tukee U-kirjelmässä esitettyä valtioneuvoston kantaa ja toivoo, että näkemykset viedään asi-an jatkokäsittelyssä läpi U-kirjelmän mukaisesti.

MTK pitää U-kirjelmässä esitettyjä varaumia tärkeinä. Kuten valtioneuvostokin, myös MTK kiinnit-tää huomiota henkilötietojen suojaan sekä tietojen luottamuksellisuuteen. Henkilötietojen suojan ohella MTK korostaa, että toimeenpano ei saa ylittää direktiivin asettamia vaatimuksia eikä rapor-toinnista tule aiheutua kohtuutonta hallinnollista taakkaa.

Esimerkiksi metsien taloudellista käyttöpotentiaalia kuvaavien metsävaratietojen yhteydessä on usein viitattu ympäristötietodirektiiviin ja INSPIRE-direktiiviin. Metsien taloudellista käyttöpotentiaa-lia koskevien metsävaratietojen julkaiseminen, varsinkaan yhdessä nimi- ja osoitetietojen kanssa, ei ota huomioon yksityistä intressiä ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia henkilö-tietojen suojaa koskevia periaatteita. Asia koskee yli 600 000 suomalaista henkilöä.

Puhdistamolietedirektiiviin liittyen MTK huomauttaa, että yleisesti saatavilla ei pidä jatkossakaan olla vastaanottajien nimiä, osoitteita eikä lohkotietoja. Riittää, että tieto on tarvittaessa virranomai-sen saatavilla. MTK katsoo, että julkisesti voidaan kertoa alueittaisesta käytöstä. MTK tukee valtio-neuvoston kantaa asiassa ja painottaa asian tärkeyttä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Liisa Pietola
ympäristöjohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää