Toimintopainikkeet

HE 114/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta

16.10.2018

Eduskunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua lakiluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/415 direktiivin 2001/18/EY muutta-misesta siltä osin kuin on kyse jäsenmaiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten or-ganismien viljelyä tai kieltää se alueellaan tuli voimaan 2.4.2015.

Nyt lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa säädetään kansallisista toimenpiteistä, joilla voi-daan rajoittaa tai estää muuntogeenisten organismien viljelyä Suomessa.

MTK:n mielestä lakiluonnos kattaa toimenpiteet ja toimintamallit yleisellä tasolla, jos kaupalli-seen viljelyyn olisi tulossa Suomen viljelyolosuhteisiin sopiva muuntogeeninen viljelykasvi. Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole tällaista tilannetta.

Muuntogeenisten kasvien viljelyn mahdollinen kieltäminen tai rajoittaminen kansallisesti ei ole yksinkertainen asia. MTK:n mielestä kansallisesti ei saa tehdä rajoituksia, jotka voivat vaa-rantaa suomalaisen maataloustuotannon, metsätalouden tai jonkin tuotantosuunnan, kannat-tavuuden ja jopa jatkuvuuden, heikentämällä suomalaisen maataloustuotannon suhteellista kannattavuutta muihin maihin verrattuna. Euroopassa kasvinsuojeluaineiden rekisteröintiä vaikeutetaan ja poliittisin perustein tehoaineita poistuu käytöstä. Tämä voi johtaa geeni-muunneltujen kasvilajikkeiden jalostuksen ja viljelyn kiinnostavuuden lisääntymiseen. Muun-togeenisten kasvien viljely voikin tulevaisuudessa olla joidenkin erikoiskasvien viljelyssä kan-nattava vaihtoehto, mikäli esim. käytettävissä oleva kasvinsuojeluaineiden valikoima piene-nee liiaksi tai jalostuksella saadaan aikaan ominaisuuksia, joiden tuottama lisäarvo tekee vil-jelystä houkuttelevan.

Toisaalta laki antaa kansallisesti mahdollisuuksia esim. luomutuotannon edellytysten turvaa-miseen joillakin alueilla.

MTK:n mielestä on tärkeää, että Suomeen saataisiin mahdollisimman nopeasti kansallinen lainsäädäntö muuntogeenisestä kasvintuotannosta sekä muuntogeenisen, tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiselosta. Lainsäädännöllä pitää luoda selkeät pelisäännöt muuntogeenisten kasvien viljelyyn Suomessa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää