Toimintopainikkeet

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi


24.4.2018

Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää lausuntonaan hallituksen esityksestä seuraavaa:

Yleistä
Aluekehittäminen sekä kasvupalvelut muodostavat perustan koko Suomen hyvinvoinnin kehittämiselle. MTK on tyytyväinen siihen, miten kasvupalvelu-uudistusta on valmisteltu Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla, sidosryhmät osallistaen.

MTK pitää hyvänä myös esityksen perusperiaatteita aluekehittämisestä sekä osittain markkinaehtoisista kasvupalveluista. Aluekehittämisjärjestelmän muutokset ovat kokonaisuutena pieniä, mutta kasvupalveluissa muutos on isompi. Uudistus edistää talouskasvua ja alueiden kilpailukykyä.

MTK korostaa tarvetta varmistaa kasvupalvelujen saatavuus myös suurten kaupunkien ulkopuolella. Lisäksi MTK peräänkuuluttaa kuntien ja maakuntien yhteistyön varmistamista tulevien elinkeinopalveluiden järjestämisessä.

Yksityiskohdat
Lakiesityksen yleisperusteluissa todetaan maakuntien vastaavan siitä, että kasvupalvelut ovat kaikkien saatavilla digitaalisesti ja paikallisesti.

MTK huomauttaa, että tämä toteutuu vain malleilla, joiden avulla kasvupalveluita saa myös maaseudulla. Lisäksi verkkoyhteyksien on oltava kunnossa. MTK korostaa, että peruspalveluvelvoite verkkoyhteyksissä on nopeasti nostettava 100 mb/sekunnissa. Kiinteän laajakaistaverkon ulottaminen kaikkialle on entistä tärkeämpää, koska esityksen mukaan vaikutukset kasvupalvelujen saatavuuteen riippuvat ensisijaisesti siitä, kuinka hyvin palvelut
digitalisoidaan ja minkälaiset laajakaistayhteydet asiakkailla on käytettävissään
.

Yleisperusteluissa todetaan myös, että työnhakijoiden ja yritysten kasvupalvelut toteutetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutena.

MTK huomauttaa, että pian alkavissa kasvupalvelupiloteissa on varmistettava sopivien mallien löytyminen myös syrjäisemmille seuduille. Onnistuneilla piloteilla varmistetaan, se, että markkinoille syntyy uusia, kustannustehokkaita yritys- ja työllisyyspalveluita.

Lakiesityksen tavoitteiden mukaan maakunta voisi päättää palveluntuottajan tai useiden palveluntuottajien hankkimisesta kilpailuttamalla näitä hankintalain mukaisesti tai vaihtoehtoisesti hyväksymällä kaikki edellytykset täyttävät palveluntuottajat, jotka sitoutuvat maakunnan palvelun tuottamiselle asettamien ehtojen noudattamiseen ja lisäksi tekevät palvelusopimuksen maakunnan
kanssa.

MTK huomauttaa, että alalletulokynnyksen saamiseksi matalalle, ei maakunnan tule asettaa tuottajille liian korkeita kriteereitä. Lähtötilanteessa maakunnallisten kriteerien ja vaatimusten määrittelyn tulee edistää kasvupalvelumarkkinoiden syntymistä. Esimerkiksi pienet toimijat voivat tarjota yhtä yksittäistä palvelua. Toimijoille asetettavia palvelukokonaisuusvaatimuksia ei saakaan laatia liian laajoiksi, vaan mahdollistaviksi.

Toiminnan käynnistämisen tapaan ja yritystoiminnan tarkoituksenmukaiseen
organisoitumiseen vaikuttaa se, onko maakunnan tarkoitus hankkia tarvitsemansa palvelut hankintalain mukaisesti vai SOTE-uudistuksen tyyppisesti erikseen hyväksyä kasvupalvelujen tuottajat. Kasvupalveluiden tuottajiin on myös otettava jatkuvasti uusia toimijoita, tiettyjä tuottajia ei saa valita määräämättömäksi ajaksi ilman uusien mukaantulomahdollisuutta.

Lakiesityksen mukaan maakunnalla on velvollisuus järjestää kasvupalveluja työmarkkinoiden toimivuuden ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Maakunta voi järjestää kasvupalveluja yritystoiminnan ja yrittäjyyden sekä kansainvälistymisen edistämiseksi sekä palveluja, jotka luovat edellytyksiä innovaatioiden kehittämiselle.

MTK korostaa, että maakunnista on oltava saatavilla myös yritystoiminnan ja yrittäjyyden kasvupalveluita ja esittää että maakunnilla on velvollisuus järjestää myös näitä. Lisäksi kasvupalvelujen tulee olla yritysmuotoneutraaleja ja esimerkiksi maa- ja metsätalousyritysten saatavilla.

Soveltamisalassa todetaan, että lakia sovelletaan alueiden kehittämiseen sekä tässä laissa tarkoitettuihin työ- ja elinkeinoministeriön ja maakuntien järjestämiin palveluihin kestävän taloudellisen kasvun, yrittäjyyden sekä yritystoiminnan edellytysten, työmarkkinoiden toimivuuden ja kotoutumisen edistämiseksi (kasvupalvelut).

MTK ehdottaa, että esitykseen kirjataan, että tämä laki ei koske maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalan ohjelmien hallinnointia ja rahoittamista. Vaikka eri rahastojen työkalujen yhteensovittaminen on maakunnissa välttämätöntä, on maatalouden ja -seudun vahvan EU-kytköksen ja maksajavirastosäädösten johdosta hyvä tuoda tämä rajaus näkyville.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Marko Mäki-Hakola
Elinkeinojohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää