Toimintopainikkeet

Hallituksen esityksestä elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoi-keudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 121/2018 vp)

3.10.2018

Eduskunta

Pyydettynä lausuntonaan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää kohte-liaimmin seuraavaa:

MTK pitää erittäin myönteisenä, että Suomessakin ollaan rakentamassa järjestelmää, jolla voidaan karsia pois epäreilut kauppatavat. Suomen päivittäistavaramarkkinat ovat erittäin keskittyneet. Kaupan ostajavoima on erittäin vahva. Direktiiviluonnoksessa epäreiluista kauppatavoista elintarvikeketjussa (julkaistu 12.4.2018) kerrotaan selkeästi, miten päivit-täistavarakaupan ostajavoima suhteessa elintarviketeollisuuteen johtaa siihen, että elintar-viketeollisuus siirtää heille siirtyneet kustannukset maataloustuottajille. Suomen alkutuotan-toselvityksessä kerrottiin suoraan, ettei maataloustuottaja pärjää päivittäistavarakaupan ei-kä teollisuuden kanssa.

Laki ja sen sisältämä elintarvikemarkkinavaltuutettu tulee tarpeeseen. Monessa EU:n jä-senvaltiossa on jo olemassa jonkinlaista lainsäädäntöä koskien elintarvikeketjua.

Hallituksen esityksessä ei ole määritelty kiellettyjä kauppatapoja eikä edes epäreiluja kauppatapoja. Järjestelmä rakentuu jo olemassa olevaan lainsäädännän käsitykseen koh-tuuttomuudesta. MTK olisi toivonut, että yllä mainitut määritelmät olisi tehty.

Sinällään rakennelma elintarvikevaltuutetusta ja markkinatuomioistuimesta ei ole huono. MTK on kuitenkin pettynyt siihen, ettei valtuutettu voi tehdä itsenäisiä päätöksiä, joista voi-taisiin valittaa markkinatuomioistuimeen.

Valtuutetun mahdollisuus oma-aloitteiseen tutkintaan on erittäin tarpeellinen. EU:n tasolla tiedostetaan täydellisesti ”pelkokerroin” ns. ”fear factor” olemassaolo. Suomessa tiedetään, että pelkokerroin on täällä vielä astetta vahvempi. Meillä on pienet markkinat ja ostajia vä-hän. Epäkohdista ei uskalleta puhua omalla nimellä. Tämän takia on tärkeää, että valtuu-tettu voi itsenäisesti tutkia asioita.

MTK ei voi hyväksyä asetelmaa, joka on rakennettu hallituksen esityksen 5 §:ään. Siinä to-detaan, että ”valtuutetun on ennen suosituksen antamista pyydettävä lausuntoa elintarvike-ketjun itsesääntelyelimeltä”. Suomessa emme ole pitkistä ja useista neuvotteluista huoli-matta pystyneet sopimaan kaikille elintarvikeketjun osapuolille sopivasta järjestelmästä. On erikoista, että lailla säädetään lausuntopyyntöpakosta itsesääntelyelimeltä, joka ei ole koko elintarvikeketjun hyväksymä. MTK:n näkemyksen mukaan lainsäädännön ja elintarvikeval-tuutetun katvealueelle jäisi kuitenkin työsarka myös vapaehtoisuuteen rakennetulle lauta-kunnalle, mikäli tämä olisi elintarvikeketjun yhteinen tahtotila. Lautakunta ei voida rakentaa siten, että sen säännöt ja periaatteet tyydyttävät ainoastaan päivittäistavarakauppaa ja teol-lisuutta.

Kuten jo mainittiin, EU:n direktiiviluonnos on julkaistu ja on EU:n lainsäädäntöprosessissa menossa eteenpäin. MTK:n mielestä Suomen ei kannata jäädä odottamaan direktiivin lo-pullista versiota vaan edetä omassa lainsäädäntöhankkeessaan. Lainsäädäntömme voi-daan sitten, mikäli tarpeellista, muuttaa vastamaan uutta direktiiviä.

MTK:lla ei ole muuta lausuttavaa tästä hallituksen esityksestä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Marica Twerin
lakimies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää