Toimintopainikkeet

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta


14.2.2018

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Komission yhtenä kärkitavoitteena on yksinkertaistaa EU-lainsäädäntöä ja tätä työtä on tehty kuluvalla ohjelmakaudella. Osana monivuotisen rahoituskehyksen välitarkastelua, komissio antoi Omnibus-esityksen, jossa esitellään perusasetusten muutoksia järjestelmän yksinkertaistamiseksi sekä paremman toimivuuden sekä vaikuttavuuden turvaamiseksi.

Omnibus-esityksen artiklan kohdassa 50(5) jäsenmaalle annetaan päätösvalta uuden viiden vuoden enimmäismäärän laskentavan soveltamisen niihin viljelijöihin, jotka ovat aloittaneet tilanpidon vuosina 2010-2013 ja joilla on vähennetty viiden vuoden enimmäismäärästä tilanpidon aloittamisen ja ensimmäisen nuoren viljelijän tukihakemuksen jättämisen välillä olevat vuodet.

Esityksellä pyritään huomioimaan järjestelmän käyttöönottovaiheessa tapahtuneiden ns. väliinputoajien taloudelliset menetykset. Esimerkiksi syksyllä 2012 tilanpidon aloittaneella viljelijällä viiden vuoden määräaika tuelle on 2013 - 2017. Kun tukijärjestelmä pantiin toimeen 2015, niin tällaisessa tapauksessa
tukea maksetaan kolme vuotta vuosina 2015 - 2017 viiden vuoden sijaan. Muutoksella tukea voitaisiin maksaa vielä vuosina 2018 - 2019.

Suomessa on pohjoisen tuen alueella maksettu vastaavaa nuorten viljelijöiden tukea koko EU-jäsenyyden ajan, joten käytännössä EU:n nuorten viljelijöiden tuki uutena tukimuotona Etelä-Suomeen. Näin ollen pohjoisen tuen alueella järjestelmän toimeenpano ei toimeenpanovaiheessa suoranaisesti synnyttänyt ns. väliinputoajia.

MTK näkee, että ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa Omnibus -esityksen mahdollistamaa poikkeusta Suomessa. Poikkeusmahdollisuuden myötä nuoren viljelijän tuen taso olisi alentunut nykyisestä tasosta, koska tuensaajien määrä nousisi kyseisen tukimuodon määrärahan pysyessä silti ennallaan.

Suorien tukien poikkeusta olisi sovellettu myös pohjoisen tuen alueella maksettavaan kansalliseen tukeen, koska kansallisen tuen ehdot tuensaajan osalta ovat olleet samat vuodesta 2015 lähtien suorista tuista maksettavan nuoren viljelijän tuen kanssa. Muutos aiheuttaisi leikkauksen toisaalle kansallisiin tukiin, koska tälle muutokselle ei oltu varattu määrärahoja.

Poikkeusmahdollisuuden soveltaminen Suomen osalta aiheuttaisi sekä hallinnon että toimeenpanon osalta kustannuksia. Tässä tapauksessa maksajaviraston tulee määritellä tietojärjestelmiä sekä laskentasääntöjä
uudelleen ja takautuvasti. MTK kokee, että on maatalousyrittäjien edun mukaista, että viraston käytössä olevat resurssit ohjataan nykyisten järjestelmien kehittämiseen viraston aikataulun mukaisesti.

MTK näkee, edellä kerrotuin perustein, hallituksen esityksen tarkoituksenmukaiseksi sekä kannattaa hallituksen esitystä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää