Toimintopainikkeet

HE 196/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan Unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

8.11.2018

Koosteen teksti tulee tähän.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausunnossaan
seuraavaa:

Euroopan Unionin komissio on esittänyt yhdeksi kärkitavoitteeksi yksinkertaistaa EU- lainsäädäntöä. Tämän tavoitteen toteuttamiseen sopii hyvin hallituksen esitys muuttaa suorien tukien lakia niin, että aktiiviviljelijän
kieltolistan tarkastelusta tulee tarpeeton. MTK pitää muutosta kannatettavana.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi suorien tukien lain 23 § 2 momentissa olevaa määrittelyä ekologisella alalla hyväksytyistä kasveista. Muutoksessa lisätään ekologisiksi aloiksi kelpaavaksi kesannon,
typensitojakasvien ja lyhytkiertoisten energiapuualojen lisäksi mesikasvikesannot. Suomessa tähän luettaisiin apilat, mesikät ja aitohunajakukka. Myös tämä muutos on kannatettava, vaikka muutos voi aiheuttaa ekologisen alan tulkintavaikeuksia tilatasolla. MTK pitää tärkeänä, että myöhemmin mahdollisesti annettavassa valtioneuvoston asetuksessa, jolla tarkennetaan mesikasvikesantojen määräyksiä, mahdollistettaisiin näiden alojen hyödyntäminen maataloustuotantoon poikkeusoloissa, kuten vaikeissa katotilanteissa.

Hallituksen esityksessä muutetaan lakia maatalouden tukien toimeenpanosta siten, että se mahdollistaisi uusien tekniikoiden käyttämisen valvonnassa. Tällaisia ovat muun muassa satelliittikuvat, miehittämättömät
ilma-alukset (mm. dronet) ja paikkatiedon sisältävät valokuvat. MTK:n mielestä uuden tekniikan hyödyntäminen selkeyttää ja yksinkertaistaa valvontakäytäntöjä. Uusien tekniikoiden hyödyntäminen suju-
voittaa valvontaa viljelijän näkökulmasta. Uuden tekniikan käyttöönotossa tulee kuitenkin erityinen huomio kohdistaa viljelijän oikeusturvaan ja mahdollisuuteen tarkastaa kerätyt tiedot. Kaikissa muutostilanteissa viljelijää on kuultava ennen valvontaseuraamuspäätöksen tekemistä.

MTK puoltaa toimeenpanolain muutosta neuvojien valitsemisessa ja hyväksymisessä. Esitetty muutos luopua julkisija hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamisesta tässä yhteydessä on kannatettava ja
tukee tavoitetta yksinkertaistaa ja tehostaa maataloustukien toimeenpanoa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Jukka Rantala
Asiantuntija
040 7158710

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää