Toimintopainikkeet

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2019


28.11.2018

Maa- ja metsätalousministeriö 

Lausuttavana olevassa asetusluonnoksessa on kyse markkinajärjestelylain (999/2012) nojalla toimeenpantavan koulujakelujärjestelmän soveltamissäännöistä kevätlukukaudelle 2019. Asetuksella säädetään koulujakeluohjelmassa tukikelpoisista maitotuotteista ja kasviksista, tuen
kohderyhmästä, tuen määrästä, tukikelpoisista tuotemääristä, tukikaudesta, tuen hakemisesta sekä liitännäistoimenpiteiden rahoituksesta.

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää kohteliaimmin lausuntonaan seuraavaa.

Koulujakelujärjestelmän tavoitteena on edistää terveellisiä ruokailutottumuksia, lisätä maataloustuotteiden kulutusta ja lähentää lasten suhdetta maatalouteen, jonka lisäksi järjestelmää vuonna 2017 uudistettaessa Suomessa sen tavoitteisiin liitettiin luomutuotteiden tunnettuuden ja kysynnän lisääminen.

Suomessa maitotuotteiden kulutus laskee. TNS Gallupin mukaan kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana on maidon ja piimän kulutus väheni viisi prosenttia ja juustojen kulutus puoli prosenttia viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Tukikelpoisia tuotteita koskevan 1 pykälän mukaan maito ja piimä saavat sisältää rasvaa enintään 0,5 prosenttia. Kuitenkin muut hapanmaitotuotteet saavat saman pykälän mukaan sisältää enintään 1 prosenttia rasvaa.

Markkinoilla ei ole maitoa tai piimää, joka sisältäisi 0,5 prosenttia rasvaa. Ennen syyslukukautta 2017 voimassa olleet koulumaito-ohjelmaa koskevat säännökset sallivat rasvattoman maidon ohella tuen myöntämisen myös rasvaa enintään 1 prosenttia sisältävälle maidolle.

MTK uudistaa aiemman vaatimuksen siitä, että valinnan mahdollisuus olisi sallittava ja tuki tulisi maksaa rasvattomien tuotteiden ohella tarjoiltavien rasvaa 1 prosenttia sisältävien maidon ja piimän hankintaan. MTK:n näkemyksen mukaan näin muotoiltu säännös tehostaisi kouluruokasuositusten mukaisen täysipainoisen aterian toteutumista käytännössä ateriakokonaisuuden terveellisyyden siitä kärsimättä. Suositusten mukaisen aterian yksi
peruselementti on aterialla nautittava lasillinen maitoa tai piimää, jonka valitettavan moni valinnanmahdollisuuden puuttuessa korvaa pelkällä vedellä menettäen samalla tärkeän osan suositusten mukaisesta saannosta lapsen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeitä ravintoaineita.

Hallinto ei ole saattanut saataville tilastoja siitä, miten koulujakelutukeen varatut määrärahat on käytetty ja miten koulujakelutuen uudistetut säännöt ovat vaikuttaneet tuotteiden käyttöön päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. MTK edellyttää, että koulujakelujärjestelmän toimivuutta seurataan tiiviisti ja säädöksiä tarvittaessa muutetaan muun muassa tuotekohtaisten
tukitasojen osalta siten, että varojen tehokas ja toimiva käyttö turvataan erityisesti sitä seikkaa silmällä pitäen, että tuen tavoitteena on tuotteiden kulutuksen lisääminen.

MTK niin ikään toivoo selvitystä koulujakelutuella toteutetuista liitännäistoimenpiteistä.

MTK toteaa, että liitännäistoimenpiteitä yhtäältä maitotuotteisiin ja toisaalta hedelmiin ja vihanneksiin liittyen toteutettaessa tulee rahoitus näihin kohdistaa samassa suhteessa kuin liitännäistoimenpiteisiin on leikattu rahoitusta kummastakin ohjelmasta. Suomi on päättänyt olla siirtämättä varoja ohjelmien välillä, joka jo sinällään estää toisesta ohjelmasta leikattujen varojen
käytön toisen ohjelman toimien rahoittamiseen. Erityisesti asiaan on syytä kiinnittää huomiota siltä osin kuin varoja käytetään koulujakeluohjelmasta ja sen piirissä olevista tuotteista tai maataloustuotannosta yleisesti viestimiseen.

MTK toivoo, että liitännäistoimenpiteiden osalta huomiota kiinnitetään toteutettavan viestinnän ja muiden toimenpiteiden virheettömyyteen, monipuolisuuteen ja laadukkuuteen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Leena Ala-Orvola
maitoasiamies

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää