Toimintopainikkeet

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

15.8.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua lakiluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Ehdotuksessa esitetään säädettäväksi uusi siemenlaki, joka kumoaa voimassaolevan sie-menkauppalain. Esityksellä säädetään siementen markkinoinnista, lajikkeiden testaamisesta, lajikkeiden hyväksymisestä lajikeluetteloon, siementen pakkaamisesta sekä merkitsemisestä ja poikkeuksista.

Uudessa siemenlaissa pääperiaatteet säilyvät ennallaan nykyiseen siemenkauppalakiin ver-rattuna. Uuteen lakiin on tehty useita täsmennyksiä mm. määritelmiin ja muotoiltu nykyisiä pykäliä uudelleen, vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksia. Myös siemenalaan liittyvien viranomaistehtävien vastuuviranomaiset on päivitetty vastaamaan tämänhetkistä tilannetta. Nykyisestä asetustasoisesta säädöksestä nostettaisiin uuteen lakiin mahdollisuus perustaa yksityisiä laboratorioita Ruokaviraston laboratorion lisäksi. MTK:lla ei ole huomautettavaa näistä ehdotuksista.

MTK:n mielestä siemenlain tavoite ylläpitää korkealaatuista kasvintuotantoa edistämällä hy-välaatuisen ja Suomen kasvuolosuhteisiin sopivan siemenen tarjontaa ja käyttöä on erin-omainen ja kannatettava. Tämä korostuu ilmaston muuttuessa, jolloin kasvintuotannon on sopeuduttava muuttuneisiin olosuhteisiin. Hyvälaatuisen siemenen saatavuudella ja käytöllä on merkitystä myös silloin, kun kasvintuotanto tähtää sadon ja sadosta jalostettujen tuottei-den vientiin Suomen rajojen ulkopuolelle.

Lakiluonnoksen 12 §:n 1 momentissa luetellaan tapaukset, jolloin voidaan markkinoille saat-taa sertifioimattomia siemeniä. Geenivarojen ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi vähäisiä mää-riä alkuperäiskasvilajikkeiden siementä on mahdollista saattaa markkinoille sertifioimatta.

Tämä, nykyisessäkin laissa oleva mahdollisuus, on viime vuosina herättänyt kiinnostusta eri-tyisesti luomuviljelijöissä. Luomussa halutaan hyödyntää mahdollisuus käyttää sertifioimaton-ta siementä ja viljellä vanhoja alkuperäiskasvilajikkeita, jotka ovat usein paikallisia ja sopeu-tuneet alueellisiin olosuhteisiin. Tämä on hyvä asia ja voi antaa luomuviljelyyn uusia mahdol-lisuuksia. MTK toteaa myös, että sertifioimattoman siemenen käyttö ja markkinointi ei ole ai-van ongelmatonta niillä kasvilajeilla, joilla sertifioitu siemen on käytössä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säädökset 1 momen-tissa tarkoitetusta sertifioimattoman siemenen markkinoille saattamisesta. MTK korostaa MMM:n asetuksella annettavien tarkempien säädösten merkitystä, jotta sertifioimattoman siemenen käyttö täyttää siemenlain tarkoituksen ja samalla varmistetaan luomusiemenen

tuotannon kehitysmahdollisuudet. Tarkemmat ohjeet ja säädökset on laadittava yhdessä elinkeinon kanssa, jotta lainsäädännön suomat mahdollisuudet voidaan hyödyntää

Siemenlain 16 § säätää vahingonkorvausvelvollisuudesta. MTK pitää erityisen tärkeänä, että vahingonkorvausvelvollisuuteen sisältyy nykyisen lain mukaisesti ns. ankaran vastuun peri-aate. Yksittäinen viljelijä on siemenkaupassa siemenen markkinoille saattavaa toimijaa hei-kompi osapuoli, joten käännetty näyttötaakka siemenlaissa on erittäin perusteltu jatkossakin.

Lakiluonnoksen perusteluissa on todettu, että ”sertifioitu siemen, jonka laadun ja aitouden vi-ranomainen on varmentanut, voisi olla yksi indikaattorina siitä, ettei siemenessä ole ollut vir-hettä”. Vaikka sertifioitu siemen on suurella todennäköisyydellä siemenlain vaatimukset täyt-tävää, niin MTK toteaa, että siemenen sertifiointi ei voi olla peruste siihen, että ankaran vastuun käännetty näyttötaakka ei olisi voimassa.

Siemenlain 16 § 1 momentissa todetaan: ”Siemenen kunnostajan ja pakkaajan sekä sen, jo-ka on tuonut siemenen Suomeen, on korvattava vahinko, joka ammattikäytössä aiheutuu käyttäjälle siitä, että siemen ei täytä Euroopan unionin siemenlainsäädännössä, tässä laissa tai tämän lain nojalla säädettyjä vaatimuksia.” Selvyyden vuoksi lakitekstiin olisi lisättävä vanhassa laissa ollut maininta: että siemen ei ole siitä annettujen tietojen mukaista tai siinä on muu virhe.

Esimerkiksi puutarhakasvien siemenkaupassa siemen voi olla täysin virheetöntä, mutta lajike ei välttämättä sovi Suomen pitkän päivän kasvuolosuhteisiin. Esim. uusia lajikkeita markki-noitaessa siemenen ostavalle viljelijälle tulee aina antaa tarpeelliset tiedot lajikkeesta ja sen ominaisuuksista. Viljelijälle on kerrottava etukäteen uuden lajikkeen mahdollisista riskeistä Suomen kasvuolosuhteissa, jotta ostaja varmasti tietää mitä on ostamassa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää