Toimintopainikkeet

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista

30.8.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto esityksestä valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista (luonnos) ja esittää seuraavaa.

Pidämme onnistuneena kokonaisuuden sitomista valtioneuvoston periaatepäätökseen Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, jossa korostetaan turvallisuuden rakentamista eri toimijoiden yhteistyönä. Esitystä edelsi varsin laaja valmisteluvaihe ja skenaarioprojekti, johon MTK osallistui tiiviisti poolitoiminnan kautta. Sisällölliset näkemyksemme ovat jo varsin kattavasti otettu huomioon päätöksen luonnoksessa.

Huoltovarmuuden yleisinä ja yhteisinä välttämättöminä toimina on skenaarioprojektissa muun muassa tunnistettu "luonnonvarojen niukkuuteen tai saatavuuden heikentymiseen varautuminen, keinoja ovat mm. kiertotalous, vaihtoehtoiset raaka-aineet, kansainvälisten sopimusten seuranta ja solmiminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten ottaminen huomioon". Tähän kokonaisuuteen liittyy skenaarioprojektissa tunnistetut, kriittisten tuotantojärjestelmien sekä resurssien kansallisen omistajuuden ja hallinnan yhteydessä mainitut strategiset maa- ja maaperä, vesi- ja infrastruktuuri-omistukset, jotka on pidettävä omissa käsissä.

Toimiva elintarvikehuolto on esityksessä määritelty yhteiskunnan elintärkeäksi toiminnoksi. Tavoite turvata kotimaisen alkutuotannon monipuolisuus, kriittiset tuotantopanokset ja riittävä laajuus on MTK:n mielestä kannatettava. MTK katsoo tärkeäksi esitykseen kirjatun toimen, että valtioneuvosto vaikuttaa Euroopan unionin maatalouspolitiikkaan siten, että yhteinen maatalouspolitiikka ja kansalliset toimet mahdollistavat maatalouden toimintaedellytykset Suomessa ja turvaavat siten huoltovarmuuden kannalta riittävän omavaraisen kotimaisen alkutuotannon. MTK huomauttaa, että elintarvikehuollon perustana on kannattavan maataloustuotannon jatkuvuuden varmistaminen. Myös osaavan työvoiman saatavuudesta ja riittävän jalostuskapasiteetin säilymisestä Suomessa on kannettava huolta.

Kuluvan vuoden aikana koetut helteet ja vähäinen sademäärä ovat herättäneet monet pohtimaan ilmaston muutoksen monia vaikutuksia ja erityisesti pitkäaikaisen kuivuuden aiheuttamia haasteita ruokahuollon turvaamiselle. MTK esittää, että päätösluonnoksen tekstiä sivulla 8 täydennetään tältä osin poikkeuksellisilla sääolosuhteilla seuraavasti:

"Vaikeasti ennakoitavien, laaja-alaisten luonnonilmiöiden, poikkeuksellisten sääolosuhteiden ja ympäristöonnettomuuksien vaikutuksia kotimaiseen elintarvikehuoltoon tarkastellaan mahdollisten huoltovarmuustoimenpiteiden näkökulmasta".

MTK katsoo hyväksi, että elintarvikehuollon erityiseksi kehityskohteeksi on määritelty koko elintarvikeketjun logistiikan toimintavarmuuden kehittäminen alkutuotannosta vähittäiskauppaan asti. Alkutuotannon osalta tässä yhteydessä korostuu työkoneiden ja niiden kuljettajien sodan ajan sijoitusten ja siviiliyhteiskunnan varautumistoiminnan yhteensovittaminen ja häiriötilanteen aikainen polttoainehuolto.

Digitaalisen yhteiskunnan varautumisen haasteet koskevat yhteiskunnan kaikkia elintärkeitä toimintoja. Katsomme tärkeäksi, että varautumista tukevat toimet ulotetaan kaikkiin elintärkeisiin toimintoihin.

Katsomme lisäksi hyväksi, että finanssialan kriittisten toimintojen joukossa on otettu kantaa myös maataloustukien maksatuksen varajärjestelyjen varmistamiseen.

MTK pitää tärkeänä, että huoltovarmuutta kehitetään jatkossakin tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kesken. Toimiva elintarvikehuolto pellolta pöytään on monesta toimijasta riippuvainen. Kotimaisen ruuan saatavuus ei ole itsestään selvyys. Sen jatkuvuus taataan yhteisin toimenpitein.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi 
toiminnanjohtaja

Markus Lassheikki 
kehitysjohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää