Toimintopainikkeet

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta


2.5.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikemarkkinalaiksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 

MTK pitää erittäin myönteisenä, että Suomessakin ollaan rakentamassa järjestelmää, jolla voidaan karsia pois epäreilut kauppatavat. Suomen päivittäistavaramarkkinat ovat erittäin keskittyneet. Kaupan ostajavoima on erittäin vahva. Direktiiviluonnoksessa epäreiluista kauppatavoista elintarvi­keketjussa Oulkaistu 12.4.2018) kerrotaan selkeästi, miten päivittäistavarakaupan ostajavoima suh­teessa elintarviketeollisuuteen johtaa siihen, että elintarviketeollisuus siirtää heille siirtyneet kus­tannukset maataloustuottajille. Suomen alkutuotantoselvityksessä kerrottiin suoraan, ettei maata­loustuottaja pärjää päivittäistavarakaupan eikä teollisuuden kanssa. 

Laki ja sen sisältämä elintarvikemarkkinavaltuutettu tulee tarpeeseen. Monessa EU:n jäsenvaltios­sa on jo olemassa jonkinlaista lainsäädäntöä koskien elintarvikeketjua. 

Luonnoksessa ei ole määritelty kiellettyjä kauppatapoja eikä edes epäreiluja kauppatapoja. Järjes­telmä rakentuu jo olemassa olevaan lainsäädännän käsitykseen kohtuuttomuudesta. MTK olisi toi­vonut, että yllä mainitut määritelmät olisi tehty. 

Sinällään rakennelma elintarvikevaltuutetusta ja markkinatuomioistuimesta ei ole huono. MTK on kuitenkin pettynyt siihen, ettei valtuutettu voi tehdä itsenäisiä päätöksiä, josta voitaisiin valittaa markkinatuomioistuimeen. 

Valtuutetun mahdollisuus oma-aloitteiseen tutkintaan on tarpeellinen. EU:n tasolla tiedostetaan täydellisesti "pelotekerroin" ns. "fear factor'' olemassaolo. Suomessa tiedetään, että pelotekerroin on täällä vielä astetta vahvempi. Meillä on pienet markkinat ja ostajia vähän. Epäkohdista ei uskal­leta puhua omalla nimellä. Tämän takia on tärkeätä, että valtuutettu voi itsenäisesti tutkia asioita. 

MTK:n näkemyksen mukaan lainsäädännön ja elintarvikevaltuutetun katvealueelle jäisi työsarka myös vapaehtoisuuteen rakennetulle lautakunnalle, mikäli tämä olisi elintarvikeketjun yhteinen tah­totila. 

Kuten jo mainittiin, EU:n direktiiviluonnos on julkaistu lausuntopyyntöaikana. MTK:n mielestä Suo­men ei kannata jäädä odottamaan direktiivin lopullista versiota vaan edetä omassa lainsäädäntö­hankkeessaan. Lainsäädäntömme voidaan sitten, mikäli tarpeellista, muuttaa vastamaan uutta di­rektiiviä. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi 
toiminnanjohtaja 

Marica Twerin
lakimies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää