Toimintopainikkeet

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamisesta

21.6.2018

Maa- ja metsätalousministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä elintarvikelain kokonaisuudistukseksi sekä siihen liittyvien alempiasteisten säädösten muuttamisesta. MTK kiittää myös osallistavasta prosessista ja avoimesta tiedottamisesta ministeriön valmistelun aikana.  

MTK haluaa tuoda esiin hallituksen esityksestä yleisesti seuraavaa: 

Esityksen tavoitteeksi asetettu sääntelyn keventäminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen sekä toimijoilta että viranomaistahoilta toteutuu hyvin hallituksen esityksessä. Olennaista on, että elintarviketurvallisuutta ei vaaranneta uudistuksen yhteydessä. Sääntelyn kokoaminen yhteen on tervetullutta, jolloin säädökset ovat toimijoille helpommin ja selkeämmin löydettävissä. Painopisteen siirtyminen tilojen valvonnasta itse toiminnan valvontaan, on MTK:n mielestä oikea suuntaus. Vain näin kuluttajan luottamus elintarvikemarkkinoihin säilytetään.  

Elintarvikelain uudistus on kytketty kiinteästi maakuntauudistukseen. MTK haluaa kuitenkin muistuttaa, että tavoitteena tulisi olla yhtenäiset tulkinnat eri alueiden kesken. Toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun tulee olla viranomaisvalvonnan kulmakivi. MTK näkee suuremmat valvontayksiköt tältä osin erinomaisena kehityssuuntana ja selvänä parannuksena aikaisempaan osin hajanaisiin kentän toimintamalleihin.  MTK korostaa, että yhtenäiset tulkinnat tulee varmistaa Ruokaviraston ohjauksella. 

EU-asetusten päivittämistä ml. termit ja määritelmät osaksi kansallista elintarvikelakia on kannatettavaa. MTK näkee luontevana, että vientiin liittyvät tehtävät tulevat osaksi Ruokaviraston tehtäviä, jolloin niiden rahoitus ei enää ole riippuvainen projekteista ja hankerahoituksesta. 

MTK korostaa, että lihantarkastuksen tuominen selkeämmin elintarvikevalvontaan, on elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi olennaista.  

Ympäristöterveydenhuollon valvontamaksut ja niiden kohdentaminen ja uudistaminen on kriittisin osa hallituksen esitystä. Valmisteluun on paneuduttu ja yksityiskohdat ovat lain perusteluissa huomioitu hyvin. Tästä huolimatta toimijoilta tulleiden viestien perusteella maksujen määräytyminen aiheuttaa runsaasti huolta. Suoriteperusteisen maksun muuttuminen vuosimaksuksi aiheuttaa erityisesti pienten eläimistä saatavaa raaka-ainetta käyttävien elintarviketoimijoiden mm. suoramyyntitilojen, jalostusta tekevien tilojen sekä kalastajien tekemän pienimuotoisen kalanjalostustoiminnan valvontakustannusten nousun.  Erityisesti yritykset ovat huolissaan siitä, että valvontamaksut saattaisivat nousta kohtuuttomiksi suhteutettuna toiminnan kokoon ja yrityksen liikevaihtoon. MTK esittää, että tämä tulee ottaa erityisesti huomioon maksuperusteita määrättäessä, niin että ne pysyvät kohtuullisina eikä liiketoimintaa vaaranneta. Riskiperusteisuuden korostaminen valvontamaksujen määräytymisessä ei välttämättä kohtele toimijoita yhdenvertaisesti. 

Pienimuotoisen toiminnan valvontamaksujen subventointi on oleellista valvonnan siirtyessä maakuntiin. Hallituksen lähiruokaohjelman tavoitteiden mukaisesti kuluttajat ovat jo löytäneet paikalliset pk-yritysten tuotteet ja markkinat ovat kehittyneet merkittävästi. Tämä kehitys on suomalaiselle alkutuotannolle tärkeä säilyttää. 

Valmistelun aikana luvattiin huomioida elintarvikeyritysten tarve viranomaisten antamaan ohjaukseen ja neuvontaan. MTK huomauttaa, että tästä tullaan pitämään kiinni toimeenpanovaiheessa. 

  Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle esitetty uusi tehtävä riskinarviointiin liittyen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista varten on luonteva taho ja keskittäminen on tässä hyvää kehitystä.  

Toimijoiden luotettavuuden arviointi esitetyllä velvoitteidenhoitoselvityksellä on monimutkainen toimijan oikeusturvaankin liittyvä prosessi. Tämä lisää toimijan työtaakkaa väistämättä, vaikka varsinaisen selvityksen tekisikin viranomainen. Toimeenpano vaatii jatkossa tarkempaa selvitystä ja yhteistyötä elinkeinon kanssa. On huomioitava, että elinkeinovapaus edellyttää tarkkarajaisuutta mm. siitä miten määritellään aikaisempi toiminta epäluotettavaksi.  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja     

Anni-Mari Syväniemi 
ruokakulttuuriasiamies                          

Leena Suojala                                             
asiantuntija 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää