Toimintopainikkeet

HE 114 / 2018 vp


20.11.2018

Eduskunta; Maa- ja metsätalousvaliokunta 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamiseksi, millä annetaan mahdollisuus rajoittaa tai täysin kieltää muunto­geenisten kasvien viljelyn koko Suomessa taikka joillakin rajatuilla alueilla. MTK:n mielestä laki kattaa toimenpiteet ja toimintamallit yleisellä tasolla, jos kaupalliseen viljelyyn olisi tulossa Suomen viljelyolosuhteisiin sopivia muuntogeenisiä viljelykasveja. Nykymarkkinatilanteessa on huomioita­va, että päätöksenteon tuominen lähemmäksi tuotantoaluetta voi nopeuttaa prosessia, mikä nähdään hyvänä asiana. Kuitenkin on muistettava, että asian suhteen pitää olla selkeät ja määritellyt toimin­tatavat kansallisella tasolla, sillä muuntogeenisten kasvien viljelyn mahdollinen kieitäminen tai ra­joittaminen kansallisesti ei ole yksinkertainen ja helppo asia. 

MTK:n mielestä kansallisesti ei saa tehdä rajoituksia, jotka voivat vaarantaa suomalaisen maata­loustuotannon, metsätalouden tai jonkin tuotantosuunnan kannattavuutta tai jopa jatkuvuuden, hei­kentämällä kilpailukykyä muihin maihin verrattuna. 

Tätä lakia tukemaan olisi myös säädettävä kansallinen rinnakkaiselolainsäädäntö. Tällä voidaan es­tää muuntogeenisten ja muiden viljelykasvien välinen sekoittuminen tilanteessa, jossa hyväksyttyjä lajikkeita viljellään alueilla, missä muuntogeenisten kasvien viljely on sallittu taikka viljely tapah­tuu toisen jäsenmaan rajan läheisyydessä. Samalla varmistetaan, että viljelijät myös jatkossa voisi­vat valita eri tuotantomuotojen, tavanomaisen, muuntogeenisen tai luonnonmukaisen, välillä. Tällä tavalla ylläpidetään myös valinnanmahdollisuus kuluttajilla. 

Seuraavat asiat on syytä muistaa kun keskustellaan muuntogeenisten kasvien viljelyn rajoittamisesta taikka kokonaan kieltämisestä: 

• Geenitekniikkaa on pystyttävä jatkossakin hyödyntämään kasvinjalostuksessa kamp­pailussa ilmastonmuutosta vastaan.

• Lakimuutos ei saa heikentää Suomen maatalouden kilpailukykyä tulevaisuutta ajatel­len.

• Kansallinen rinnakkaiselolainsäädäntö tarvitaan.

• Ei rajoita tai kiellä tuontia, vaan ainoastaan rajoittaa, taikka kieltää viljelyn Suomessa

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Max Schulman
vilja-asiamies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää