Toimintopainikkeet


Tietosuojalauseke

Tämä tietosuojalauseke koskee Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n mtk.fi-verkkopalvelun käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. MTK on sitoutunut suojaamaan sivustonsa käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, mm.:

 • millaisia tietoja verkkopalvelumme käyttäjistä kerätään
 • millä perusteilla henkilötietoja käsitellään
 • mihin tarkoitukseen tietoja käytetään
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • millaisia vaikutusmahdollisuuksia käyttäjillä on

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

MTK ry
Simonkatu 6, 00101 Helsinki
Y-tunnus 0215194-5

Jami Lauttalammi
puh: 020 4131
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mtk.fi

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Jaottelemme käsittelemämme henkilötiedot verkkosivustolla käyttäjän antamiin tietoihin, muualta hankittuihin tietoihin sekä palveluiden käytöstä havainnoituihin tietoihin seuraavin tavoin:

Käyttäjän antamat tiedot tai muuten käyttäjän henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • Keräämme käyttäjän antamia tietoja mm. kirjautumista vaativien, MTK:n jäsenille suunnattujen sisältöjen avaamiseksi käyttäjälle (Jäsenverkko Reppu) sekä jäsensuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Nimettyjen toimi- ja luottamushenkilöiden käyttäjätunnuksiin liitetään myös sivuston sisällöntuotanto-oikeuksia. Ilman kirjautumista emme voi toimittaa palvelua.

Muualta hankitut tiedot:

 • MTK:n jäsenten tietoja siirretään ensimmäisen mtk.fi-kirjautumisen yhteydessä MTK:n jäsenrekisteristä soveltuvin osin. Jäsenen tiedot päivittyvät mtk.fi-käyttäjätietoihin myös myöhemmin jäsenrekisteriin tehtyjen muutosten perusteella. MTK-konsernin henkilökunnan tiedot siirretään ensimmäisen mtk.fi-kirjautumisen yhteydessä soveltuvin osin MTK:n käyttäjätunnustietokannasta. Voimme näin varmistaa, että jäsenen käyttäjätietiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä. 

Käyttäjän antamia tai muualta hankittuja tietoja ovat mm.:

 • Yhteystiedot, kuten etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite
 • Digitaalisen tilin tunnukset, kuten MTK:n jäsennumero, sähköpostiosoite, salasana ja tunnuksen vanhenemispäivämäärä

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • Keräämme evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on, millaiset sisällöt tai mainokset ovat suosittuja ja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tai mainoksia tarkastelee. Tietojen avulla voimme kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme, räätälöidä sisältöjä käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan, kohdentaa mainontaa ja markkinointiviestintää sekä ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä.

  Näitä automaattisesti havaittuja tietoja ovat mm.:
 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto sekä
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

Mikäli käsittelemme tietoja muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet

Mtk.fi-käyttäjätietoja käytetään lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi jäsensuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, palveluiden ja tuotteiden jakeluun sekä jäsensuhdetta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin sekä toiminnan ja palveluiden kehittämiseen.

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

Sopimus:

 • Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja tarjotaksemme jäsenyyteen kuuluvan sähköisen palvelun.

Suostumus:

 • Voimme käsitellä käyttäjän antamia tietoja tai havainnoituja tietoja käyttäjän suostumuksen perusteella mm. tehdäksemme sähköisiä suoramarkkinointitoimenpiteitä. Voimme myös pyytää käyttäjän suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat.

Oikeutettu etu:

 • Käsittelemme tietoja mm. käyttäjätapahtumien varmentamiseen, palveluiden toteuttamiseen, toiminnan ja palveluiden kehittämiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen. Käsittelemme tietoja MTK-konsernin sisällä. Katsomme näiden tarkoitusten olevan liiketoimintamme kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Lakisääteinen velvoite:

 • Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Viestinnälliset tarkoitukset:

 • Käsittelemme henkilötietoja, kuten ihmisten nimiä tai valokuvia, joista heidät saattaa henkilökohtaisesti tunnistaa, viestinnällisiä tarkoituksia varten. MTK:n viestinnässä käytettyjä henkilötietoja säilytetään erillään mtk.fi-henkilötiedoista.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös käyttäjä/jäsensuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen:

 • Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Tarkastaminen ja tietojen korjaus onnistuu kirjautumisen jälkeen mtk.fi-verkkopalvelun Omat tiedot -sivulla tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen:

 • Käyttäjä voi saada antamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä jäsenpalveluumme. Tällöin edellytyksenä on, että kyse on tiedoista, jotka käyttäjä on antanut, ja niitä käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

Evästeiden estäminen:

 • Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Evästeiden tyhjentäminen:

 • Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
 • Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen: Käyttäjä voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun käyttäjä kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen:

 • Käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun tai muilla erikseen tarjotuin keinoin.

Valitusoikeus:

 • Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta.

Tietojen luovutukset

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

Suostumus:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

Viranomaiset:

 • Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

MTK-konserni:

 • Voimme käsitellä käyttäjän henkilötietoja MTK-konsernin sisällä.

Tutkimus:

 • Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen pääsääntöisesti, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Yritysjärjestelyt:

 • Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei käyttäjä ole tätä kieltänyt.

Oikeusvaateet:

 • Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi perustua myös käyttäjän suostumukseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseketta päivitettiin viimeksi EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi 23.5.2018.

Yhteydenotot

Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen:

MTK ry / tietosuoja
Simonkatu 6, 00101 Helsinki

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 14.5.2018