Lausunnot

1

07.12.2020

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmas ...

2

07.12.2020

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laeiksi yksityistielain 58 §:n muut ...

3

07.12.2020

MTK lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, b ...

4

03.12.2020

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsityksen määräaikaise ...

5

03.12.2020

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi suomen me ...

6

03.12.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten kuljetuksest ...

7

02.12.2020

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan maksuosuudesta ja nopean laajak ...

8

02.12.2020

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmas ...

9

30.11.2020

Lausunto EU:n strategiasta metaanipäästöjen vähentämiseksi

10

27.11.2020

MTK lausunto metsähakkeella tuoteun sähkön tuotantotukijärjestelmän sulkem ...

11

27.11.2020

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille ...

12

23.11.2020

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

13

23.11.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ta ...

14

23.11.2020

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

15

19.11.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työterveyshuoltolain ...

16

16.11.2020

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 220/2020 vp) eduskunnalle eräiden maa ...

17

13.11.2020

Uudistettu kauppapolitiikka, vahvempi EU

18

12.11.2020

Asia: HE 167/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotu ...

19

12.11.2020

Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harm ...

20

10.11.2020

Kirjallinen kuuleminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisu ...

21

10.11.2020

HE 187/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian ...

22

10.11.2020

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttösektorin ilmas ...

23

09.11.2020

Ilmastovuosikertomus 2020

24

06.11.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kausityölain muuttamisesta

25

05.11.2020

Lausunto asiasta: HE 186/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi he ...

26

04.11.2020

Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ...

27

04.11.2020

Asia: Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle eläintautilaiksi sekä ...

28

02.11.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja mets ...

29

22.10.2020

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2021 

30

20.10.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemis ...

31

20.10.2020

Lausuntopyyntö koskien yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lai ...

32

16.10.2020

HE 151/2020 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden ...

33

16.10.2020

Asiantuntijakuuleminen hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi poronho ...

34

15.10.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020, maat ...

35

14.10.2020

HE 146/2929 VP Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuod ...

36

14.10.2020

ASIA: HE 146/2020 VP: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarviok ...

37

13.10.2020

U 73/2018 vp, UJ 30/2020 vp Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamist ...

38

12.10.2020

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2021

39

06.10.2020

MTK:n lausunto kirjalliseen lausuntopyyntöön Eurooppalainen ilmastolaki ja ...

40

05.10.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon, maatilataloud ...

41

02.10.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hal ...

42

02.10.2020

Lausuntopyyntö vesienhoitoalueista annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 muutt ...

43

02.10.2020

Lausuntopyyntö: luonnos vesienhoidon järjestämisasetuksen muuttamisesta (l ...

44

01.10.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investoin ...

45

30.09.2020

Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

46

29.09.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi koskien Ahvenanmaan mediamaksun vähennyske ...

47

28.09.2020

Asia: K 2018/2020 vp, Ilmastovuosikertomus 2020

48

24.09.2020

Lausuntopyyntö asetusmuutoksesta koskien MYEL- ja MAATA-maksujen eräpäiviä

49

23.08.2020

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtio ...

50

23.08.2020

Lausunto MMM asetus siemenseokset

51

23.08.2020

Lausunto MMM Rehulaki MTK

52

23.08.2020

Luonnos Valtioneuvoston asetuksesta metsästysasetuksen muuttamisesta

53

30.07.2020

Luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta karhukiintiöksi 2020-20 ...

54

30.07.2020

Luonnos Maa- ja Metsätalousministeriön asetukseksi pyyntiluvalla sallittav ...

55

30.07.2020

Luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien itämerennorpan ...

56

30.06.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensu ...

57

29.06.2020

Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi alkuperäi ...

58

26.06.2020

Lausunto selvityksestä koskien investointien tehokasta lupamenettelyä sääd ...

59

26.06.2020

Lausunto ehdotuksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi afrikkala ...

60

22.06.2020

Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraport ...

61

17.06.2020

Lausuntopyynto lausunnkoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiks ...

62

12.06.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain ...

63

12.06.2020

Hallituksen esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

64

11.06.2020

Luonnos asetukseksi ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnetävästä val ...

65

10.06.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannus ...

66

08.06.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kestävän metsätaloude ...

67

08.06.2020

Valtioneuvoston selvitys ”Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma” (E 36/2 ...

68

08.06.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamis ...

69

02.06.2020

lausunto hallituksen esitysluonnoksesta jätelain ja eräiden muiden lakien ...

70

01.06.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi elintarvikemark ...

71

26.05.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä a ...

72

26.05.2020

Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

73

26.05.2020

Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

74

25.05.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttö ...

75

20.05.2020

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

76

18.05.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta

77

18.05.2020

Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiika ...

78

18.05.2020

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parl ...

79

18.05.2020

Lausuntopyyntö viidestä maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta taimiai ...

80

14.05.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjest ...

81

14.05.2020

Työttömyysetuuden sovittelua ja liikkuvuusavustusta koskevat väliaikaiset ...

82

08.05.2020

Lausunto eläintautilain uudistamisesta EU:n eläinterveyssäännöstön täytänt ...

83

08.05.2020

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä (HE 65/2020 vp) eduskunnalle ...

84

06.05.2020

Lausunto koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle eräistä maatalou ...

85

04.05.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle vesienhoidon ja merenhoidon j ...

86

30.04.2020

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2021-2024

87

30.04.2020

O 5/2019 vp Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 – 2023

88

30.04.2020

Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 – 2023

89

27.04.2020

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2 ...

90

23.04.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi poronhoitolain muutta ...

91

20.04.2020

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maaseudun yritysten väli ...

92

20.04.2020

MTK’S POSITION TO THE Inception Impact Assessment on Sustainable Finance ...

93

16.04.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonal ...

94

15.04.2020

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikai ...

95

08.04.2020

Hallituksen esitysluonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala ...

96

07.04.2020

Yrittäjyysstrategia

97

02.04.2020

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta väliaikaisesta poikkeamisesta yhte ...

98

02.04.2020

HE laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ...

99

01.04.2020

MTK’S POSITION TO THE Inception Impact Assessment on the Carbon Border A ...

100

18.03.2020

Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-202 ...

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.