Lausunnot

1

30.09.2020

Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

2

29.09.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi koskien Ahvenanmaan mediamaksun vähennyske ...

3

28.09.2020

Asia: K 2018/2020 vp, Ilmastovuosikertomus 2020

4

24.09.2020

Lausuntopyyntö asetusmuutoksesta koskien MYEL- ja MAATA-maksujen eräpäiviä

5

23.08.2020

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtio ...

6

23.08.2020

Lausunto MMM asetus siemenseokset

7

23.08.2020

Lausunto MMM Rehulaki MTK

8

23.08.2020

Luonnos Valtioneuvoston asetuksesta metsästysasetuksen muuttamisesta

9

30.07.2020

Luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta karhukiintiöksi 2020-20 ...

10

30.07.2020

Luonnos Maa- ja Metsätalousministeriön asetukseksi pyyntiluvalla sallittav ...

11

30.07.2020

Luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien itämerennorpan ...

12

30.06.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensu ...

13

29.06.2020

Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi alkuperäi ...

14

26.06.2020

Lausunto selvityksestä koskien investointien tehokasta lupamenettelyä sääd ...

15

26.06.2020

Lausunto ehdotuksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi afrikkala ...

16

22.06.2020

Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraport ...

17

17.06.2020

Lausuntopyynto lausunnkoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiks ...

18

12.06.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain ...

19

12.06.2020

Hallituksen esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

20

11.06.2020

Luonnos asetukseksi ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnetävästä val ...

21

10.06.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannus ...

22

08.06.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kestävän metsätaloude ...

23

08.06.2020

Valtioneuvoston selvitys ”Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma” (E 36/2 ...

24

08.06.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamis ...

25

02.06.2020

lausunto hallituksen esitysluonnoksesta jätelain ja eräiden muiden lakien ...

26

01.06.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi elintarvikemark ...

27

26.05.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä a ...

28

26.05.2020

Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

29

26.05.2020

Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

30

25.05.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttö ...

31

20.05.2020

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

32

18.05.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta

33

18.05.2020

Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiika ...

34

18.05.2020

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parl ...

35

18.05.2020

Lausuntopyyntö viidestä maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta taimiai ...

36

14.05.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjest ...

37

14.05.2020

Työttömyysetuuden sovittelua ja liikkuvuusavustusta koskevat väliaikaiset ...

38

08.05.2020

Lausunto eläintautilain uudistamisesta EU:n eläinterveyssäännöstön täytänt ...

39

08.05.2020

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä (HE 65/2020 vp) eduskunnalle ...

40

06.05.2020

Lausunto koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle eräistä maatalou ...

41

04.05.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle vesienhoidon ja merenhoidon j ...

42

30.04.2020

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2021-2024

43

30.04.2020

O 5/2019 vp Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 – 2023

44

30.04.2020

Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 – 2023

45

27.04.2020

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2 ...

46

23.04.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi poronhoitolain muutta ...

47

20.04.2020

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maaseudun yritysten väli ...

48

20.04.2020

MTK’S POSITION TO THE Inception Impact Assessment on Sustainable Finance ...

49

16.04.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonal ...

50

15.04.2020

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikai ...

51

08.04.2020

Hallituksen esitysluonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala ...

52

07.04.2020

Yrittäjyysstrategia

53

02.04.2020

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta väliaikaisesta poikkeamisesta yhte ...

54

02.04.2020

HE laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ...

55

01.04.2020

MTK’S POSITION TO THE Inception Impact Assessment on the Carbon Border A ...

56

18.03.2020

Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-202 ...

57

12.03.2020

Lausunto eläintautilain uudistamisesta EU:n eläinterveyssäännöstön täytänt ...

58

11.03.2020

MTK:n vastaukset komission konsultaatio: European Green Deal – Just ...

59

11.03.2020

Uusiutuvan energian direktiivin mukaisten kestävyyskriteerien kansallisest ...

60

11.03.2020

KAA 12/2019 vp Kesäaika pysyväksi ajaksi

61

10.03.2020

Valtioneuvoston U-kirjelmä U2 2020 vp

62

09.03.2020

Lausunto: luonnos henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttami ...

63

09.03.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi taimiaineistolain muut ...

64

06.03.2020

26 GHz:n taajuusalueen huutokauppa

65

06.03.2020

Luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi nimisuojatuotteiden rek ...

66

05.03.2020

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2020/2021 m ...

67

04.03.2020

Asia: E 62/2019 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan ...

68

04.03.2020

Asia: Lausunto valtioneuvoston asetuksesta vuodelta 2019 maksettavasta sok ...

69

26.02.2020

EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12 ...

70

26.02.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjest ...

71

25.02.2020

Lausunto: HE 9/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoido ...

72

20.02.2020

MTK:n kommentit vesienhoidon ohjeistukseen ympäristötavoitteista ja poikke ...

73

20.02.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin j ...

74

17.02.2020

Arviomuistio taksisääntelyn toimivuudesta

75

14.02.2020

MTK lausunto esitysluonnoksesta sähkön siirtohintojen nousua hillitsevistä ...

76

13.02.2020

HE 3/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain m ...

77

11.02.2020

Ajoneuvolain uudistus

78

10.02.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun la ...

79

05.02.2020

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja ...

80

30.01.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja mets ...

81

30.01.2020

Lausuntopyyntö luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteista

82

30.01.2020

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi biomassojen ravinteiden kierrätystä ed ...

83

27.01.2020

Lausuntopyyntö hevostalouden perustutkinnon perusteista

84

24.01.2020

Hallituksen esitys laiksi kaivoslain muuttamisesta

85

24.01.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalvel ...

86

24.01.2020

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohje ...

87

16.01.2020

LVM lausuntopyyntö 20.11.2019 luonnos hallituksen esityksestä, jolla muute ...

88

15.01.2020

Halllituksen esitys uuden tieliikennelain muuttamisesta (korjauspaketti)

89

10.01.2020

MTK:n kommentti aluekehittämispäätöksen luonnokseen.

90

09.12.2019

Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan ...

91

29.11.2019

Lausuntopyyntö MMM 1578/01.02/2019

92

27.11.2019

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027

93

22.11.2019

Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Puutavar ...

94

21.11.2019

Lausunto Ilmastovuosikertomuksesta 2019

95

21.11.2019

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille ...

96

15.11.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2019 maksettavi ...

97

13.11.2019

Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisest ...

98

12.11.2019

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maanmitta ...

99

11.11.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nestemäisten polttoainei ...

100

08.11.2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ...

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.